Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj

 

obsah publikace

 

ČÁST 1
Využití území v čase:
střety dědictví minulosti se současnými tendencemi a vývojovými trendy


Ing. arch. Martin Říha: Struktura osídlení (nejen) České republiky
Structure of Settlements (not only) in the Czech Republic


Ing. arch. Martin Štěpánek: Logistické a výrobní areály – jaké vlastně jsou?
What is the True Nature of Logistic Areas and Production Plants?


Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D., Ing. Marek Mihola, Ph.D.: Brownfieldy, jako jeden z faktorů rozvoje obce
Brownfields as a Municipal Development Factor


Ing. Kateřina Rubišarová: Posuzování vhodnosti lokalit pro určité funkce za použití počítačové aplikace
Evaluation of Locality Suitability for Specified Purposes with Utilization of Computer Application


Ing. Roman Vodný: Železnice: přežitek minulosti, nebo nutnost budoucnosti?
Railway: Relic of the Past or the Need of the Future?


Ing. arch. Zdeňka Vasilenková: Historický vývoj zemědělských staveb a jeho vliv na krajinu
Historical Development of Agricultural Buildings and its Effect to the Landscape


Ing. arch. Vladimír Matuš: Inteligentní města, budovy a regiony
Intelligent Cities, Buildings and Regions

 

ČÁST 2
Přírodní složka území:
zeleň, krajina a jejich ochrana


Ing. Tereza Vokurková: Přehled ochrany zeleně
Vegetation Spaces Survey


Ing. arch. Simona Švecová: Možnosti využití územně plánovací činnosti k zajištění dostatečné ochrany krajiny jako kulturní identity naší země
Possibilities of Urban Planning to Ensure Sufficient of Landscape as a Culture Identity of Our Country


Ing. Karel Sedlecký: SEA a její současné problémy a SEA v novele stavebního zákona
SEA and Its Current Problems and SEA in the Amendment to the Building Act


Ing. arch. Daniela Šovarová: Limity ochrany přírody a krajiny ovlivňující urbanizaci sídel v chráněných krajinných oblastech v České republice
Limits of Nature and Landscape Protection which Affects Urbanization of Settlements in Protected Landscape Areas in the Czech Republic


Ing. arch. Lucie Zrnová: Horské rekreační regiony - požadavky na využití území a jejich střety
Mountain Recreational Regions – Land Use Requirements and Their Conflicts


Ing. arch. Barbora Kmoníčková: Přírodní prvky v obrazu města
Nature Elements in the Image of the City

 

ČÁST 3
Společenský rozměr území:
sociální procesy a jejich materializace v prostoru


Ing. Filip Novosád: Politika územního rozvoje ČR, další nástroje územního plánování a zapojení veřejnosti
Spatial Development Policy, Another Tools of Spatial Planning and Public Participation


Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.:  Ekonomické aspekty územního plánování
Economic Aspects of Territorial Planning


Ing. Věra Thea Zoubková: Sociální vyloučení jako překážka udržitelného rozvoje panelových sídlišť v České republice
Social Exclusion as an Obstacle to Sustainable Development of the Housing Estates in the Czech Republic


Ing. Petr Tomíček: Mikrocohousing, alternativa k bydlení v suburbiu
Microcohousing, an Alternative to Living in Suburbia


Ing. arch. Milan Šuška: Zahusťovanie ako stratégia pre rozvoj satelitov i vidieckych sídiel
Densification as a Strategy for a Development of Rural Settlements


Ing. Jan Pečman: Aplikace psychofyzických zákonů k šetření veřejné účasti v procesním řízení územního plánování
Application of Psychophysical Laws for Measuring of Public Participation in the Urban and Landscape Planning


Ing. arch. Milan Macoun: Otázky procesu zapojování veřejnosti při IBA Berlin 2020
Issues of the Participatory Process by IBA Berlin 2020


Ing. Pavel Holubec: Území jako asembláž: od teoretického ukotvení k reformě územního uspořádání
Territory as Assemblage: from Theoretical Grounding to the Reform of Territorial Arrangement