Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Perspektivy území II: hranice a rozhraní

Úvodní informace

Aktuální informace

Tématika a cíle konference

Důležité termíny

Příspěvky a forma prezentace

Kontakt

Odborný a organizační výbor

Přihlášení

Úvodní informace

Základním tématem konference je území a letošní ročník je zaměřen na téma hranic.

Území lze pojímat z mnoha perspektiv: je to aktivně utvářený životní prostor lidské společnosti i mnoha různých živých organismů; je to terén i využitelný zdroj, objekt zkoumání, plánování i práva. Území je předmětem vědeckých diskusí, občanských sporů, ale i rámcem a půdou, na níž se různé konflikty odehrávají.

Cílem letošního ročníku konference je přispět k porozumění těmto tématům: jak hranice pojímat, jak působí, kdy je třeba hranice zpochybňovat, kdy a jak je překračovat, kdy a jak je vymezovat, ustavovat a udržovat a kdy naopak hranice rušit. Velice praktická je také otázka: které hranice jsou dnes důležité?

K otevřené diskusi, sdílení poznatků i konfrontaci názorů jsou proto na akademickou půdu zváni nejen výzkumníci, studenti a odborníci, ale též zástupci státní správy, firem a představitelné občanské společnosti.

Konference se koná ve středu 6. 11. 2013 na ČVUT v Praze, fakultě stavební

Příspěvky s anotací zasílejte do 1. 8. 2013 (termín posunut do 16.8.)

Cena: účast zdarma, je ale třeba se přihlásit (do 5. 11. 2013)

Výstupem z konference je recenzovaná publikace (tištená i online).

Jelikož cílem konference je též podnícení diskuse, vítány jsou i diskusní příspěvky (bez recenze a s nižšími nároky), stejně jako účastníci bez vlastního příspěvku. Program konference počítá s dostatečným prostorem pro diskusi nad jednotlivými příspěvky.

Oficiálním jazykem konference je čeština a slovenština.

Těšíme se na vaši účast.

Aktuální informace

Konference úspěšně proběhla. Děkujeme všem autorům, přednášejícím i návštěvníkům za účast!

Zde naleznete program konference, kde jsou též ke stažení prezentace účastníků, a tady si můžete přečíst anotace příspěvků.

Zde je ke stažení sborník z konference (17 MB) a jeho obsah.

Publikace byla zaslána do Thomson Reuters, kde se budeme ucházet o zařazení do databáze Web of Science. Držte nám tedy palce!

Tématika a cíle konference

Letošní ročník konference je zaměřen na téma hranic.

Hranice vymezují celky, oddělují uvnitř a vně, zahrnují a vylučují. Jsou však i limitem, krajní mezí, bariérou, rozhraním, přechodem či prahem.

S tématem hranic souvisí jejich mapování, překračování, vyznačování, budování, přesouvání i rušení. Ačkoli v souvislosti s územím máme na mysli především hranice v prostoru, hranice vizuálně vnímatelné, hranice administrativní, vlastnické či hranice teritoriální, nelze pominout ani hranice v čase. Nejen kde něco začíná, mění se a končí, ale také kdy.

Samostatným tématem, stejně jako předmětem diskusí i střetů jsou hranice oborové a kompetenční: kdo a jak může mluvit do čeho, kam zasahuje pole působnosti, a kdo je na tomto poli autoritou, odborníkem či laikem.

Dalším tematickým okruhem je život na hranici: žité hranice, hranice tady a teď, zkušenost s hranicí či rozhraním, mapování či ustavování nějaké konkrétní hranice.

Cílem konference je přispět k porozumění těmto tématům: jak hranice pojímat, jak působí, kdy je třeba hranice zpochybňovat, kdy a jak je překračovat, kdy a jak je vymezovat, ustavovat a udržovat a kdy naopak hranice rušit. Velice praktická je také otázka: které hranice jsou dnes důležité?


Úvodní příspěvek bude mít prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 

První ročník konference: Perspespektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj

Důležité termíny

Pro autory:

Zaslání českého abstraktu (anotace příspěvku) do: 1. 8. 2013 (recenzovaný příspěvek) 
- termín posunut do 16.8.

Potvrzení o přijetí příspěvku na konferenci do: 7. 8. 2013

Zaslání příspěvku: 2. 9. 2013  (termín posunut do 16.9.)

Zaslání anotace diskusního přípěvku, anotace posteru: 2.9.2013

Vyjádření recenzenta: 21. 9. 2013 

Zaslání příspěvku po recenzi, zaslání posterů: 5. 10. 2013

Pro návštěvníky:

Ukončení přihlašování pro účastníky bez příspěvku: 16. 10. 2013

Předběžný program: 14. 10. 2013

Den konání konference: středa 6. 11. 2013

Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

Příspěvky a forma prezentace

Recenzovaný příspěvek

Diskusní příspěvek

Poster

Šablony pro příspěvky

ve formátu word 

ve formátu open office

jako  pdf

Kontakt

Příspěvky a dotazy zasílejte na email: uzemi.eu@gmail.com

První ročník konference: Perspespektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj

Publikace z prvního ročníku konference ke stažení (13 MB).

Odborný výbor

Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.
Ing. Pavel Holubec
Ing. Roman Vodný

Organizační výbor

Ing. arch. Daniela Šovarová
Ing. Pavel Holubec
Ing. Roman Vodný
Ing. Petr Tomíček
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.
Ing. Karel Sedlecký

.

60 míst / 1 přihlášených

Přihlášení

Přihlašování již bylo ukončeno.