Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

PERSPEKTIVY ÚZEMÍ: udržitelné vazby, střety a rozvoj

Základním tématem konference je území.

Území lze pojímat z mnoha perspektiv: je to aktivně utvářený životní prostor lidské společnosti i mnoha různých živých organismů; je to terén i využitelný zdroj, objekt zkoumání, plánování i práva. Území je předmětem vědeckých diskusí, občanských sporů, ale i rámcem a půdou, na níž se různé konflikty odehrávají.

K otevřené diskusi, sdílení poznatků i konfrontaci názorů jsou proto na akademickou půdu zváni nejen výzkumníci, studenti a odborníci, ale též zástupci státní správy, firem a představitelné občanské společnosti. Těšíme se na vaši účast.

Konference úspěšně proběhla

Všem účastníkům konference perspektivy území vřele děkujeme za podnětné příspěvky a velice zajímavou diskusi!

Jelikož nebyl prostor pro prezentaci všech příspěvků, doufáme, že nahlédnete též do publikace, která z konference vznikla a kterou si níže můžete stáhnout. K vaší pozornosti doporučujeme především článek Česko-Kanadského architekta Vladimíra Matuše Inteligentní města, budovy a regiony.

Doufáme, že s mnohými z vás se opět shledáme na jarní konferenci Člověk, stavba, územní plánování 7, případně na jiné, podobně zaměřené akci, kterých se naštěstí v poslední době koná stále více. O této i dalších akcích budeme průběžně informovat na těchto stránkách.

 

Za celý organizační team děkuje

Pavel Holubec

 

Publikace Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj ke stažení.

Publikace Člověk, stavba, územní plánování 6 ke stažení.

 

Informace pro účastníky

Děkujeme všem přihlášeným za zájem o konferenci. Obdrželi jsme anotace celkem 19 příspěvků a 9 posterů a dalších více než 40 účastníků se přihlásilo bez příspěvku. Kapacita počtu účastníků je již naplněna, a proto bylo přihlašování na konferenci ukončeno.

Ve středu 17.10. šla publikace z konference do tisku. Zde je její obsahanotace jednotlivých příspěvků.

Zde se můžete podívat na program konference.

Termíny a místo konání

Zaslání přihlášky s abstraktem (anotací) do 17. 9. 2012 - termín pro přihlášení posunut do 24.9.!

Zaslání příspěvku do 1. 10. 2012 - termín pro zaslání příspěvku posunut do 7.10.

Pořádání konference: 1. 11. 2012

Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

Tématika a cíle konference

Otázky typu "Kam směřuje současné využívání území" nejsou triviální. Dochází k výrazným změnám v životním prostředí (např. v souvislosti s klimatickou změnou), k poměrně zásadním geopolitickým změnám (jako důsledek posunu těžiště ekonomických aktivit do jiných částí světosystému), které doprovázejí změny sociální (emancipace a aktivizace obyvatel po celém světě, změny ve velikosti, struktuře i fungování urbánních celků), a k tomu začínají docházet některé zdroje, na jejichž využívání je moderní civilizace založená (např. fosilní paliva). Svět je v pohybu, mění se. Řada příčin i důsledků těchto změn má územní rozměr, je v území ukotvená, či místními podmínkami a specifiky ovlivněná, porozumění územní problematice je proto pro porozumění současnému světu velice zásadní. Informační a komunikační revoluce vstupuje i do věd o území. Závažnost těchto změn není
v mnoha odvětvích života společnosti dostatečně pochopena.

Konference "Perspektivy území" má za cíl oslovit výzkumníky a zájemce z různých oborů (vědce, doktorandy ale i státní správu a občanské organizace), kteří se územní tématikou zabývají a vytvořit platformu pro sdílení poznatků, zkušeností a postupů. Území lze nahlížet z mnoha úhlů pohledu: jinak ho vidí geolog, jinak urbanista, jinak sociolog či historik, jinak biolog či klimatolog. Cílem konference je nalézt společnou řeč, vyjasnit si základní koncepty a pojmy, v nichž území chápeme, podpořit mezioborový výzkum, kontakty, či sdílení dat. Dále poukázat a vysvětlit multidisciplinární charakter problému a jeho vliv na široké vrstvy společnosti při zdůraznění významu udržitelného rozvoje.

Pozvánka ke stažení.

Příspěvky a forma prezentace

Jednacím jazykem konference je čeština. Příspěvky budou prezentovány taktéž v českém jazyce a budou otištěny v publikaci, která bude jedním z výstupů. Rozsah příspěvků se předpokládá přibližně 8 až 12 stran textu.

Součástí konference bude komentovaná posterová sekce.

Postery budou tištěny na náklady pořadatelů konference.

Šablona pro text příspěvku (včetně pokynů pro autory). Pokyny pro prezentaci.

Šablona pro tvorbu posteru. Vzor těla posteru. Pokyny pro tvorbu posteru.

Další informace

Kontaktní email: uzemi.eu@gmail.com

Od účastníků není vyžadováno vložné.

Další informace budou postupně zveřejňovány na této stránce.

Pořadatel

Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze.

Pořádáno v rámci studentského grantu "Změny ve struktuře využívání území a související negativní jevy" a podpořeno jako Studentská vědecká konference SVK 05/12/F1.

Organizační výbor konference

Ing. arch. Marek Janatka, PhD
Ing. arch. Daniela Šovarová
Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.
Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc.
Ing. Pavel Holubec
Ing. Roman Vodný
Ing. Petr Tomíček
Ing. Karel Sedlecký

Přihlášení

Přihlašování na konferenci již bylo ukončeno, kapacita počtu účastníků je již naplněna.