Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Studentská vědecká konference má především za cíl posílit odbornou spolupráci doktorandů i akademiků Katedry urbanismu a územního plánování (K11127) a Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství (K11143) Fakulty stavební ČVUT v Praze a vzájemně se informovat o tématech výzkumu doktorandů a kateder. Název "Krajina a voda 2021" vědomě navazuje na tradici několika ročníků katedrové konference "Voda a krajina" pořádané Katedrou hydomeliorací a krajinného inženýrství v letech 2010 - 2016.

 

Obě katedry spolupracují ve výuce studentů oborů Inženýrství životního prostředí (zaměření na územní plánování) a Architektura a stavitelství (společně zajišťovaný předmět 127KAZP). V rámci Katedry urbanismu a územního plánování se v minulých letech vytvořila poměrně silná skupina studentů a akademiků zabývajících se tématem kulturní krajiny a krajinného rázu dle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to jak na bázi témat disertačních prací, tak v rámci grantového výzkumu NAKI. Krajinou a jejími různými aspekty, zejména z hlediska fungování jejích přírodních procesů a principů se zabývá v rámci bakalářských a magisterských předmětů, doktorských studií a grantů také Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ačkoli se témata vzájemně doplňují a prolínají a úzká spolupráce se jak z hlediska funkčního, tak legislativního jeví jako naprosto klíčová, není v tuto chvíli k dispozici plně institucionalizovaná platforma na vzájemné sdílení zkušeností a inspirací (obdobně jako na oboru Architektura a stavitelství Postgraduální inkubátor), kromě občasných individuálních schůzek jednotlivců z obou pracovišť. Doktorandi ani akademici vzájemně neznají své výzkumné projekty a témata disertačních prací, přičemž spojení krajinného inženýrství a územního plánování v rámci mezioborové spolupráce je v době klimatické změny velmi důležité a nezbytné. I v rámci územního plánování je nutné vypořádávat se s novými výzvami (tepelné ostrovy, hospodaření s vodou, adaptace sídel na změny klimatu atd.), ale i krajinné inženýrství se nutně musí vypořádat s otázkami územního plánování, neboť řada záměrů v krajině prochází procesy danými stavebním zákonem, ale i s tématy kulturní krajiny a její památkové hodnoty.

 

Konference a plánovaný sborník abstraktů představující témata a výsledky doktorského studia a vědeckého výzkumu, který probíhá na obou katedrách, přispěje nejen k výměně zkušeností a poznatků v rámci akademické sféry, ale i k hledání mostů mezi obory.

 

Sborník abstraktů ZDE

 

Předpokládá se prezenční forma s ústními referáty, v případě přetrvávajících protiepidemických opatření bude konference realizována distančně.


TERMÍN KONÁNÍ: 4. a 5. 11.2021

Místo konání: Výukové středisko Telč

Zodpovědná osoba: prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.

Kontaktní osoba: Ing. arch. Tereza Švárová

Organizační tým:

Ing. Barbora Jáchymová, Ph.D.

Ing. arch. Zuzana Boušková

Ing. arch. Magdalena Baramová

Alina Althukova, MArch

Ing. Julie Winterová

Ing. Michal Vrána

Ing. Jakub Stašek

 

PROGRAM