Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Konference: Architektura a veřejný prostor - specifika, výzvy a limity

POZVÁNKA NA KONFERENCI doktorského studijního programu Architektura a stavitelství 2016 a jeho hostů

Pořádá: katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, čtvrtek 3. 11. 2016

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Architektura a veřejný prostor - specifika, výzvy a limity.

Cílem konference je vytvořit platformu pro předávaní odborných znalostí, otevřít diskuzi mezi studenty doktorských oborů, akademickými pracovníky a odborníky z praxe. Konference bude prezentovat vědecké výsledky doktorských studijních oborů Architektura a stavitelství a Trvale
udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví.

Téma veřejného prostoru je dnes velmi aktuální. Otázky k diskuzi jsou tak zejména: význam a role veřejného prostoru v kontextu udržitelného rozvoje sídelní struktury a společnosti, topografie a typologie veřejného prostoru, jeho tvorba, rozvoj a regenerace.

Tematické okruhy konference:
- veřejný prostor v souvislostech městské zástavby
- veřejný prostor v souvislostech venkovské zástavby a krajiny
- veřejný prostor ve vztahu k průmyslovému dědictví
- veřejný prostor a… komunikace, umělecké aktivity apod.

Zaslání anotace v rozsahu 250 znaků do 5. 9. 2016, ve formátu Word na
adresu konferenceas@gmail.com
Výběr příspěvků do 25. 9. 2016 (prosíme, akceptujte navržené úpravy Vašeho
tématu na základě doporučení vědeckého výboru)
Konání konference: 3. 11. 2016
Zaslání finálního příspěvku k tisku do 15. 11. 2016 (následovat bude
odborná recenze a finální editace publikace)
Příspěvky mohou mít charakter teoretický, či se může jednat o rozbor a
analýzu případové studie. Šablona bude zaslána.
Součástí programu konference je posterová sekce.

Výstup konference: tištěná recenzovaná publikace vybraných příspěvků.
Posterové prezentace budou uveřejněny na webové stránce konference.
Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština.
Případné dotazy zasílejte na adresu: konferenceas@gmail.com.
Podrobné informace naleznete na webu konference:
http://konferenceas.webnode.cz