Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Agentura je organizační složkou státu dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky. Je zřízena s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Územní působnost Agentury se vztahuje na celou Českou republiku. Agentura je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky.

 

Předmětem činnosti úřadu:

výkon státní správy (CHKO, NPR a jejich OP, NPP a jejich OP, pozemků určených k obraně státu a vojenských újezdů v rozsahu určeném zákonem)

odborná podpora výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny

informační a osvětová činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny

zajišťování péče o chráněná území v obvodu území působnosti

Výkon funkce CITES (vědeckého orgánu České republiky dle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin)

další činnosti


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail