Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Plochy s rozdílným způsobem využití

Plochy s různým způsobem využití se užívají při tvorbě územního plánu. Jejich smyslem je zajistit funkční uspořádání v rámci územního plánu obce a jsou vyznačeny v hlavním výkrese územního plánu.

Plochy s různým způsobem využití jsou zakotveny ve vyhlášce 501/2006 Sb. - o obecných požadavcích na využívání území, HLAVA II.

 

Základní druhy ploch s rozd. způsobem využití jsou kategorizovány (dle vyhlášky 501/2006 Sb. § 4 - § 19): 

 

   Plochy bydlení

   Plochy rekreace

   Plochy občanského vybavení

   Plochy veřejných prostranství

   Plochy smíšené obytné

   Plochy dopravní infrastruktury

   Plochy technické infrastruktury

   Plochy výroby a skladování

   Plochy smíšené výrobní

   Plochy vodní a vodohospodářské

   Plochy zemědělské

   Plochy lesní

   Plochy přírodní

   Plochy smíšené nezastavěného území

   Plochy těžby nerostů

   Plochy specifické

 

 

Dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 501/2006 Sb. textová část územního plánu musí (mimo jiné) stanovovat podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch)


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail