Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Problémový výkres

Součást grafiské části územně analytických podkladů. Problémový výkres obsahuje souhrn základních poznatků o území získaných provedenými průzkumy a rozbory.  Zobrazuje především:

- stávající funkční využití ploch a jejich hodnocení z hlediska stability

- limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí;

- hodnoty území (charakteristické a cenné prvky určenbé k ochraně)

- negatnivní, rušící, prvky v úpzeké určené k řešení v navazující ÚPD


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail