Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Prostorová regulace

V územním plánu se koncepčně stanovují podmínky prostorového uspořádání zástavby (v podrobnosti, která neodpovídá regulačnímu plánu) včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Tyto podmínky jsou uváděny vždy v textové části územního plánu (dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 501/2006 Sb.). 

Jsou jimi například:

výšková regulace zástavby (např. dodržení jednotného horizontu, dodržení celkové hladiny zástavby, ochrana siluety sídla)

charakter  a struktura zástavby (např. bloková městská zástavba, RD – plošná zástavba izolovanými domy, nepravidelná urbanistická forma, zachování měřítka zástavby, orientace objektů podle převažující konvence v půdoryse sídla apod.)

 

stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití (výměra pozemků pro RD (m2), intenzita využití pozemku (%).)


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail