Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Projekt 1 (PZO1)

Studijní programy: Stavební inženýrství
Obory: Inženýrství životního prostředí
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Jan Cihlář, Václav Jetel
Odkaz: Stránka předmětu na webu fakulty »

127PZ01 Projekt 1, 0+4, kz

vyučující : Ing. Václav Jetel, Ph.D., Ing. Jan Cihlář

  K 11 127 Katedra urbanismu a územního plánování

 

letní semestr 2018/2019

A 836, čtvrtek 8-11:50 h 

 

Obsah výuky a časový plán předmětu

21.02.2019           1 - Úvod do předmětu, organizační a formální požadavky, zadání projektu, ukázky prací. Mapové podklady, státní mapová díla. (VJ)

28.03.2019           2 - Výkres širších vztahů. Výkres funkčního využití – plochy s rozdílným způsobem využití. (VJ)

07.03.2019           3 - Vyhodnocení stavu a vývoje území (Limity využití území a hodnoty v území) – ochrana přírody a krajiny, ZPF a PUPFL, bydlení, rekreace a cestovní ruch, sociodemografické podmínky. (VJ)

14.03.2019           4 - Vyhodnocení stavu a vývoje území (Limity využití území a hodnoty v území) – geologie a horninové prostředí, vodní režim, hygiena životního prostředí, dopravní a technická infrastruktura, hospodářské podmínky. (VJ)

21.03.2019           5 - SWOT analýzy, vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území. Problémy k řešení – závady, střety, ohrožení. (VJ)

28.03.2019           6 - Hodnotová analýza. Adjustace práce. Závěrečné shrnutí výkladu, konzultace. (VJ)

04.04.2019           7 - Konzultace (VJ)

11.04.2019           8 - Prezentace limitů a hodnot v území, konzultace (VJ)

18.04.2019           9 - Konzultace (VJ)

25.04.2019           10 - konzultace (VJ)

02.05.2019           11 – STŘEDEČNÍ VÝUKA

09.05.2019           12 - Konzultace (VJ)

16.05.2019           13 - Prezentace problémů k řešení v ÚPD, odevzdání projektu do 12:00 (VJ)

 

Podmínky získání zápočtu :

- účast na výkladu min. 6 x

- konzultace projektu min. 6 x + 2 povinné prezentace (11. 04., 16. 05.)

- odevzdání projektu nejpozději 16. 5. 2019 do 12:00 k rukám vyučujících nebo na sekretariát katedry.