Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Projekt 1 (PZO1)

Studijní programy: Stavební inženýrství
Obory: Inženýrství životního prostředí
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Marek Janatka, Václav Jetel
Odkaz: Stránka předmětu na webu fakulty »

127PZ01 Projekt 1, 0+4, kz

vyučující : Ing. Václav Jetel, Ph.D., Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.

  K 11 127 Katedra urbanismu a územního plánování

 

letní semestr 2017/2018

A 836, čtvrtek 8-11:50 h

 

Obsah výuky a časový plán předmětu

22.02.2018           1 - Úvod do předmětu, organizační a formální požadavky, zadání projektu, ukázky prací. Mapové podklady, státní mapová díla. (FP)

01.03.2018           2 - Výkres širších vztahů. Výkres funkčního využití – plochy s rozdílným způsobem využití. (VJ)

08.03.2018           3 - Vyhodnocení stavu a vývoje území (Limity využití území a hodnoty v území) – ochrana přírody a krajiny, ZPF a PUPFL, bydlení, rekreace a cestovní ruch, sociodemografické podmínky. (FP)

15.03.2018           4 - Vyhodnocení stavu a vývoje území (Limity využití území a hodnoty v území) – geologie a horninové prostředí, vodní režim, hygiena životního prostředí, dopravní a technická infrastruktura, hospodářské podmínky. (VJ)

22.03.2018           5 - SWOT analýzy, vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území. Problémy k řešení – závady, střety, ohrožení. (FP)

29.03.2018           6 - Hodnotová analýza. Adjustace práce. Závěrečné shrnutí výkladu, konzultace. (VJ)

05.04.2018           7 - Konzultace (FP)

12.04.2018           8 - Prezentace limitů a hodnot v území, konzultace (VJ)

19.04.2018           9 - Konzultace (FP)

26.04.2018           10 - konzultace (VJ)

03.05.2018           11 – ÚTERNÍ VÝUKA

10.05.2018           12 - Konzultace (FP)

17.05.2018           13 - Prezentace problémů k řešení v ÚPD, odevzdání projektu do 12:00 (VJ)

 

Podmínky získání zápočtu :

- účast na výkladu min 5 x

- konzultace projektu min. 6 x + 2 povinné prezentace (12. 04., 17. 05.)

- odevzdání projektu nejpozději 17. 5. 2018 do 12:00 k rukám vyučujících nebo na sekretariát katedry.