Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Dopravní stavby a územní plánování (136DSUP)

Studijní programy: Stavební inženýrství
Obory:
Semestry: Letní semestr, Zimní semestr
Vyučující: František Pospíšil, Ivan Vorel, Marek Janatka, Václav Jetel

 

OBSAH VÝUKY

Urbanismus se zabývá tvorbou prostředí sídel – měst a vesnic a souvislostmi sídel, osídlení a krajiny. Věnuje se provázanosti sociálních, ekologických a ekonomických požadavků s požadavky na kvalitu prostorové skladby, funkčnosti a provozu. Věnuje se ochraně a rozvoji kulturních a estetických hodnot prostředí sídla a krajiny stejně jako požadavkům na urbanistickou ekonomii a energetickou úspornost. Urbanistické koncepce se realizují v nástrojích územního plánování. Cílem přednášek je poskytnout základní orientaci v územním plánování a urbanismu a informaci o hlediscích a technických parametrech, které ovlivňují kvalitu prostředí sídla. Pozornost bude věnována plánovacím nástrojům a postupům jejich pořízení a schvalování.

 

LITERATURA

Gehl, J.: Život mezi budovami. Nadace Partnerství 2000.

Sýkora J.: Územní plánování vesnic a krajiny, skriptum FSv ČVUT , 2002

Hrůza J.: Vývoj urbanismu I a II., skriptum FA ČVUT, Praha

Medek, F.: Technická infrastruktura měst a sídel, skriptum FA ČVUT, Praha 1991

Karel Maier, Jiří Čtyroký, Jakub Vorel a Daniel Franke: Územní plánování a udržitelný rozvoj, ABF, MMR ČR a Česká společnost pro stavební právo, 2008.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon

Pravidla územního plánování (www.uur.cz)