Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urbanistická tvorba a informační systémy (UTS)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Letní semestr
Vyučující: František Pospíšil, Ivan Horký, Marek Janatka, Václav Jetel

127UTS Urbanistická tvorba a informační systémy, 2+2, z, zk

vyučující:

doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D., Ing. Václav Jetel, Ph.D.

  K 11 127 Katedra urbanismu a územního plánování

 

letní semestr 2017/2018

přednáška A 836 pondělí 10:00-11:50 h,

cvičení B 373 pondělí 12:00-13:50, 14:00-15:50 

 

Obsah výuky a časový plán předmětu (přednáška/cvičení) 

19.02.2018 (1)     Vývoj grafických technik v územním plánování a obecné principy GIS (FP).

Úvod do GIS (FP).

 

26.02.2018 (2)     Filozofické základy tvorby urbanistického prostoru (IH).

Prostředí ArcGIS - Integrace dat – typy dat, uložení dat do geodatabáze, uspořádání dat GIS, export dat z vrstvy do geodatabáze (VJ).

 

05.03.2018 (3)     Urbanismus, územní plánování a informační systémy - úvod (FP).

Výběr prvků a správa mapových vrstev – výběr prvků na základě jejich prostorového umístění, vytvoření vrstvy z vybraných prvků, zobrazení dat pomocí definice podmnožiny dat, vytvoření skupiny vrstev (FP).

 

12.03.2018 (4)     Urbanismus, územní plánování a informační systémy (VJ).

Zobrazování dat – typy hodnot atributů, klasifikace dat, normalizace dat, hodnocení atributů pro nastavování symbolů (VJ).

 

19.03.2018 (5)     Filozofie v praxi urbanistické tvorby (IH).

Práce s tabulkami a atributy – zkoumání tabulek a atributů, sumarizace tabulek, editace tabulek, vztahy mezi tabulkami (připojení, relace) (FP).

 

26.03.2018 (6)     Novější teorie a praxe plánování měst (IH).

Tvorba a editace dat – mapové podklady pro editaci, přidání bodu – linie – polygonu, kopírování a sloučení dat (VJ).

 

02.04.2018 (7)     VELIKONOCE

 

09.04.2018 (8)     Le Corbusier (IH). 

Popisování výstupů – pravidla popisování bodů, linií a polygonů, nastavení symbolů popisků, nastavení rozsahu měřítek pro popisky a referenčního měřítka (VJ).

 

16.04.2018 (9)     Neoracionalisté, Neo-Empiristé (IH).  

Tvorba mapy – mapová kompozice, pracovní postup při tvorbě mapového listu, sestavení mapového listu (nadpis, legenda, severka, měřítko, přehledová mapa), export mapového listu (FP).

 

23.04.2018 (10)  Mezinárodní architektonické soutěže (IH).

Řešení prostorových úloh v území – řešení prostorových problémů, pracovní analytické postupy, zpracování prostorových dat (geoprocessing – buffer, clip, intersect, merge, union, spatial join), příklad analýzy GIS (VJ)

 

30.04.2018 (11)  Územně plánovací podklady a GIS (VJ).

Územně analytické podklady – datové modely (T-mapy, Hydrosoft), údaje o území, tvorba mapových výstupů (výkres hodnot území, výkres limitů využití území, problémový výkres) (FP).


 

07.05.2018 (12)  Územně plánovací dokumentace a GIS (FP).

Územní plán – datové modely, tvorba výkresů výroku (hlavní výkres) a odůvodnění územního plánu (koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu), analýza a tvorba dat v územním plánování (FP).

 

14.05.2018 (13)  ArcGIS a jeho využití v praxi (VJ).

Shrnutí, zápočtový test (FP).

 

 

 

Podmínky získání zápočtu:

- docházka (minimální účast na 9 cvičeních) + zápočtový test (prověření orientace v užívání ESRI GIS desktopů) (garant Jetel, Pospíšil).

 

Podmínky získání zkoušky:

- ústní zkouška (garant Jetel, Horký).

 

Doporučená literatura:

[1] Madows, D. H. and collaborators: Beyond the limits. Chelsea Green Publishing Company, 1992.

[2] Mansfeldová, A. - Moos, P.: Tvorba sídel a synergické fenomeny /The Formation of an Urban Landscape and Its Synergistic Phenomena/. Stavební obzor /Construction Horizon/ No3, 1997

[3] Horký I.: Principles of Settlements' Environmental Transformation in the Current Practice of Planning. Proceedings of  the International Seminar on Environmentally Compatible Structures and Structural Materials, Prague – C.T.U. Press, 2001

[4] Broadbent G.: Emerging Concepts in Urban Space Design. Van Nostrand Reinhold Int., New York, London, 1990.

[5] Law M., Collins A.: Getting to know ArcGIS. ISBN: 9781589483828, 2015.

[6] VOŽENÍLEK, Vít. Geografické informační systémy I. Pojetí, historie, základní komponenty. Olomouc: vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 173 s. ISBN 80 – 7067-802-X.

[7] KLIMÁNEK, Martin. a kol. Geoinformační systémy návody ke cvičení v systému ArcGIS. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 66 s. ISBN 978-80-7375-211-8.