Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urbanistická tvorba a informační systémy (UTS)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Letní semestr
Vyučující: František Pospíšil, Václav Jetel

127UTS Urbanistická tvorba a informační systémy, 2+2, z, zk

vyučující:

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D., Ing. Václav Jetel, Ph.D. a hosté

  K 11 127 Katedra urbanismu a územního plánování

 

letní semestr 2018/2019

přednáška A 836 pondělí 10:00-11:50 h,

cvičení B 373 pondělí 12:00-13:50, 14:00-15:50

 

Obsah výuky a časový plán předmětu (přednáška/cvičení)

 

 

18.02.2019 (1)     Urbanismus, územní plánování a informační systémy - úvod (VJ).

Úvod do GIS (VJ).

 

25.02.2019 (2)     Vývoj grafických technik v územním plánování a obecné principy GIS (FP).

Prostředí ArcGIS - Integrace dat – typy dat, uložení dat do geodatabáze, uspořádání dat GIS, export dat z vrstvy do geodatabáze (FP).

 

04.03.2019 (3)     Urbanismus, územní plánování a informační systémy I. (VJ).

Výběr prvků a správa mapových vrstev – výběr prvků na základě jejich prostorového umístění, vytvoření vrstvy z vybraných prvků, zobrazení dat pomocí definice podmnožiny dat, vytvoření skupiny vrstev (VJ).

 

11.03.2019 (4)     Urbanismus, územní plánování a informační systémy II. – mapové podklady (FP).

Zobrazování dat – typy hodnot atributů, klasifikace dat, normalizace dat, hodnocení atributů pro nastavování symbolů (FP).

 

18.03.2019 (5)     Územně plánovací podklady a GIS (VJ).

                Práce s tabulkami a atributy – zkoumání tabulek a atributů, sumarizace tabulek, editace tabulek, vztahy mezi tabulkami (připojení, relace) - (VJ).

 

25.03.2019 (6)     Územní plán a GIS (FP).

                Tvorba a editace dat – mapové podklady pro editaci, přidání bodu – linie – polygonu, kopírování a sloučení dat (FP).

 

1.04.2019 (7)       Územní plán a GIS (VJ).

Popisování výstupů – pravidla popisování bodů, linií a polygonů, nastavení symbolů popisků, nastavení rozsahu měřítek pro popisky a referenčního měřítka (VJ).

 

08.04.2019 (8)     Regulační plán a GIS (FP).

Tvorba mapy – mapová kompozice, pracovní postup při tvorbě mapového listu, sestavení mapového listu (nadpis, legenda, severka, měřítko, přehledová mapa), export mapového listu (FP).

 

15.04.2019 (9)     Host 1

                Řešení prostorových úloh v území – řešení prostorových problémů, pracovní analytické postupy, zpracování prostorových dat (geoprocessing – buffer, clip, intersect, merge, union, spatial join), příklad analýzy GIS (VJ)

 

22.04.2019 (10)  VELIKONOCE

                               VELIKONOCE

 

29.04.2019 (11)  Host 2

Územně analytické podklady – datové modely (T-mapy, Hydrosoft), údaje o území, tvorba mapových výstupů (výkres hodnot území, výkres limitů využití území, problémový výkres) (VJ).

 

06.05.2019 (12)  Host 3

                Územní plán – datové modely, tvorba výkresů výroku (hlavní výkres) a odůvodnění územního plánu (koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu), analýza a tvorba dat v územním plánování (FP).

 

13.05.2019 (13)  Zopakování hlavních témat přednášek (VJ.

Shrnutí, zápočtový test (VJ).

 

Podmínky získání zápočtu:

- docházka (minimální účast na 9 cvičeních) + seminární práce (splnění dílčích úkolů)  - (garant Jetel, Pospíšil).

 

Podmínky získání zkoušky:

- ústní zkouška (garant Jetel, Pospíšil).

 

Doporučená literatura:

[1] VOŽENÍLEK, Vít. Geografické informační systémy I. Pojetí, historie, základní komponenty. Olomouc: vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 173 s. ISBN 80 – 7067-802-X.

[2] KLIMÁNEK, Martin. a kol. Geoinformační systémy návody ke cvičení v systému ArcGIS. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 66 s. ISBN 978-80-7375-211-8.