Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Na prahu Antropocénu: od prvních sídel po globální urbanizaci (U3V1874)

Studijní programy: Univerzita třetího věku
Obory:
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: Pavel Holubec

Netradiční pohled do historie měst, společnosti a idejí, který chce zpochybnit a zároveň doplnit to, co jste se kdysi učili.

Pro přihlášení do kurzu nejsou třeba žádné zvláštní znalosti. Kurz je zaměřen na objevování mezioborových souvislostí a může tak rozšířit vaše stávající porozumění historii a filosofii. Diskuse nad přednášenými tématy je integrální součástí výuky.

Smyslem kurzu je seznámení s řadou zajímavých souvislostí, orientace ve složitých tématech a spojování mnohdy zdánlivě nesouvisejících fragmentů do smysluplných obrazů a příběhů.

Výuka probíhá v pátky od 10:30 do 12:30 na Stavební fakultě ČVUT, v místnost A836. Úvodní hodina bude 6. 10. 2017

Kurz volně souvisí s kurzem Obrazy modernizujícího se světa.

Přihláška přes web ČVUT Univerzita třetího věku (U3V): v seznamu vyhledejte tento kurz, klikněte na "přihláška", tu vyplňte, odešlete a zaplaťte kurzovné.


Témata přednášek:

 1. (6.10.) Úvod: historie zvrstvená, zjizvená i sešívaná, geohistorie, největší města v dějinách
 2. (13.10.) Evoluce urbánní formy I: od prvních sídel po vrcholný středověk
 3. (20.10.) Původ a zažehnání státu: jednooký kouzelník, jednoruký král, aparát zajetí, starořecká polis, nomádský válečný stroj
 4. (27.10.) O několika režimech znaků: despota, centrum označování, polyteismus a monoteismus, obětní beránek, popření, romantický pohled do černé díry
 5. (3.11.) Zrod kapitalismu z lůna středověké Evropy, kolonialismus, globalizace
 6. (10.11.) Evoluce sociální formy: kmenové tlupy, starověké říše, národní státy, globální dělba práce
 7. (24.11.) Evoluce urbánní formy II: od počátků modernity po globální urbanizaci
 8. (1.12.) Tradice a modernita; uzavřené a otevřené systémy; strom a rhizom (oddenek), Jedno a mnohé; pojmy složitost, riziko, řízení
 9. (8.12.) Úvod do teorie komplexních systémů: sebereferenční systémy, pojmy systém, prostředí, sebereference, diferenciace, subsystém, systémové rozhraní
 10. (15.12.) Veřejné prostory a prostranství: kruh, agora, fórum, masová média
 11. (5.1.) Globální výrobní linka, megaměsta, globální metropole, metropolitní regiony, vnitřní a vnější periferie
 12. (12.1.) Antropocén: tektonické změny v sebepochopení lidstva, rozvoj planetárního vědomí nebo rozpad moderní civilizace?
 13. (19.1.) Ukončení kurzu (společná rozprava, diskuse)

 Způsoby ukončení:

 1. rozprava o přednášených tématech
 2. tematicky zaměřená esej
 3. diskuse nad knihou (dohodnout se nad kterou)

Doporučená doplňující literatura:

Pavel Holubec: Proces modernity a jeho artikulace v prostorové struktuře území (ke stažení na academia.edu)
Gilles Deleuze & Félix Guattari: Tisíc plošin
Benedict Anderson: Představy společenství - úvahy o původu a šíření nacionalismu
Jane Jacobs: Ekonomie měst
Miroslav Petříček: Myšlení obrazem
Niklas Luhmann: Sociální systémy - nárys obecné teorie
Gregory Bateson: Mysl & příroda: nezbytná jednota
Jan Keller: Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti
Ulrich Beck: Riziková společnost, na cestě k jiné moderně
Miroslav Veverka: Evoluce svým vlastním tvůrcem - Od velkého třesku ke globální civilizaci
Christian Norberg-Schuzl: Génius loci, k fenomenologii architektury
Fernand Braudel: Dynamika kapitalismu
Alain Badiou: Svatý Pavel. Zakladatel univerzalismu
Joseph Campbell: Tisíc tváří hrdiny
David Graeber: Dluh, prvních 5000 let