Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Nástroje územního plánování (127YNUP)

Studijní programy: Stavební inženýrství
Obory: Inženýrství životního prostředí
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: František Pospíšil, Václav Jetel

127YNUP Nástroje územního plánování, 3+2, z, zk

vyučující: Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D., frantisek.pospisil@fsv.cvut.cz

                        Ing. Václav Jetel, Ph.D., vaclav.jetel@fsv.cvut.cz

 

zimní semestr 2017/2018

přednášky A836, pondělí 8 – 10:50 h

           cvičení A835, úterý 12 – 13:50 h

 

Orientační obsah a časový plán přednášek

02.10.2017             Úvod do studia předmětu, organizace výuky, požadavky ke zkoušce, definice techniky územního plánování, územní plánování v evropském kontextu,  legislativa a celkový rámec předmětu - V.J.

09.10.2017             Zásady urbanistické tvorby (urbanistická a územně plánovací typologie a terminologie) - F.P.

16.10.2017             Územní studie (zadání územní studie krajiny a veřejných prostranství, zpracování a vydání ÚS, dotace EU) - V.J.

23.10.2017             Politika územního rozvoje ČR, územní členění ČR, orgány územního plánování – F.P. 

30.10.2017             Územně analytické podklady I. – podklady k rozboru udržitelného rozvoje území (hodnoty, limity, záměry, tematické členění) – V.J.

06.11.2017             Územně analytické podklady II. – rozbor udržitelného rozvoje území (SWOT analýzy, udržitelný rozvoj území, problémy k řešení v ÚPD, projednání ÚAP) – F.P.

13.11.2017             Zásady územního rozvoje (zpracování, projednávání, VVURÚ) – V.J.

20.11.2017             Územní plán I. (doplňující průzkumy a rozbory, zadání územního plánu, dotčené orgány, výroková část - zpracování návrhu, urbanistická koncepce, plochy s rozdílným způsobem využití,) – F.P.

27.11.2017             Územní plán II. (koncepce uspořádání krajiny, koncepce veřejné infrastruktury, VPS, VPO, společné jednání, úprava návrhu, řízení o územním plánu, vydání ÚP)  - V.J.

04.12.2017             Územní plán III. (odůvodnění územního plánu - vyhodnocení využití zastavěného území a vymezení zastavitelných ploch, předpokládané zábory půdního fondu, vyhodnocení vlivů ÚP na URÚ, zpráva o uplatňování ÚP ad.) – F.P.

11.12.2017             Regulační plán - V.J.

18.12.2017             Vymezení zastavěného území, dohoda o parcelaci, plánovací smlouva, stavební uzávěra, územní rozhodnutí, územní souhlas, shrnutí - F.P.

01.01.2018             Nový rok – volno

 

Studijní materiály:

 

Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Vyhlášky č. 500/2006 Sb., č. 501/2006 Sb., č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)