Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 6, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Veřejná infrastruktura sídel (VIS)

Studijní programy: Stavební inženýrství
Obory: Inženýrství životního prostředí
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: Marek Janatka, Václav Jetel

127VIS Veřejná infrastruktura sídel, 3+2, z, zk

přednášející: Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., janatkam@seznam.cz

                                   Ing. Václav Jetel, Ph.D., vaclav.jetel@fsv.cvut.cz

 

zimní semestr 2018/2019

přednášky A-836, čtvrtek 8 – 10:50 h

      cvičení A-836, čtvrtek 11 – 12:50 h

 

Orientační obsah a časový plán přednášek  

04.10.2018           1) Úvod do studia předmětu, organizace výuky, požadavky ke zkoušce, definice veřejné infrastruktury a celkový rámec předmětu - V.J.

11.10.2018           2) Veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - druhy a způsoby pořizování a zpracování ÚPD, ÚPP a další typy nástrojů územního plánování a dokumentací v urbanismu, dokumentace staveb - V.J.

18.10.2018           3) Dopravní infrastruktura – definice, rozdělení, základní limity a parametry komunikací - M.J.

25.10.2018           4) Dopravní infrastruktura – typy místních komunikací a možnosti řešení, doprava v klidu, pěší a cyklistická doprava, kolejová doprava, letecká doprava, vodní doprava - M.J.

01.11.2018           5)  Technická infrastruktura v urbanismu a územním plánování, koordinace řešení TI - V.J.

08.11.2018           6) Občanská vybavenost I. – definice, druhy, význam ve struktuře sídla - M.J.

15.11.2018           7) Občanská vybavenost II. – urbanistické požadavky na jednotlivé typy OV - M.J.

22.11.2018           8) Technická infrastruktura – zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování I. - V.J.

29.11.2018           9) Technická infrastruktura – zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování II.- V.J.

06.12.2018           10) Veřejná prostranství – definice, význam veřejného prostoru (VP), vybavení VP, limity a požadavky, sídelní zeleň, městský mobiliář - M.J.

13.12.2018           11) Veřejná prostranství – zásady řešení a koordinace - M.J.

20.12.2018           12) Informační systémy veřejné správy, GIS a veřejná infrastruktura - V.J.

03.01.2019           13) Konzultační den – V.J.

 

Doporučená literatura:

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vč. prováděcích vyhlášek

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

TP 103 – Technické podmínky č.103 – Navrhování obytných a pěších zón

Šrytr P.: Městské inženýrství 1,2

Manuál veřejných prostranství, dostupné na : http://manual.iprpraha.cz/cs/manual-tvorby-verejnych-prostranstvi


 

 

Požadavky na splnění předmětu, zadání cvičení

Náplní cvičení bude zpracování pasportu veřejného prostoru (náměstí, návsi, ulice apod.) v konkrétním sídle. Veřejný prostor by měl být volen tak, aby obsahoval všechny ostatní části veřejné infrastruktury – dopravní, technickou, občanské vybavení. (Orientační velikost je např. cca 100 m dlouhý úsek pěší zóny nebo významné ulice, malé náměstí cca 80 x 50 m apod.)

 

Pasport bude obsahovat:

 

Grafickou část:

Výkres širších vtahů (zpravidla M 1:1000, 1:2000 na A3) s vyznačením funkčních a dopravních vazeb na okolí veřejného prostoru.

Výkresy současného stavu veřejného prostoru (zpravidla M 1:250 na A3) s vyznačením:

 

Situaci doporučujeme rozdělit do několika výkresů (DI, TI, urbanistický detail apod.).

 

Fotodokumentaci:

Výstižně ilustrující kladné a záporné jevy ve vybraném veřejném prostoru, např. nevyhovující stavebně technický stav, nedostatečné parametry komunikací, chybějící parkování, koncepce zeleně apod. Fotodokumentace bude provázána s textovou částí a grafickou částí – přehledné odkazy.

 

Textovou část:

Popisující koncepci veřejného prostranství, klady a zápory současného stavu, vztah k širšímu území sídla, doporučení a náměty na úpravy VP apod.

 

Cvičení bude konzultováno nejméně 6x za semestr (včetně kontrol). V semestru proběhnou dvě povinné kontroly rozpracovanosti:

 

čt 18.10.2018 – kontrola podkladů - každý student představí ostatním své řešené území a podklady, které dosud získal

čt 6.12.2018 – kontrola před odevzdáním – každý představí hlavní specifika jednotlivých částí veřejné infrastruktury ve svém řešeném území

 

 

Odevzdání nejpozději 3. 1. 2019 

 


Orientační obsah a časový plán cvičení  

04.10.2018           1) Zadání cvičení – V.J.

11.10.2018           2) Výkres širších vztahů, konzultace zadání – V.J.

18.10.2018           3) Prezentace zadání řešeného prostoru studenty - M.J.

25.10.2018           4) Dopravní infrastruktura, konzultace - M.J.

01.11.2018           5) Technická infrastruktura, konzultace - V.J.

08.11.2018           6)  Mobiliář, konzultace - M.J.

15.11.2018           7) Občanská vybavenost, konzultace - M.J.

22.11.2018           8) Technická infrastruktura, konzultace - V.J.

29.11.2018           9) Zeleň, konzultace - V.J.

06.12.2018           10) Prezentace vlastností a problémů řešeného prostoru studenty – M.J.

13.12.2018           11) Problémy veřejných prostranství, konzultace - M.J.

20.12.2018           12) Adjustace pasportu, konzultace - V.J.

03.01.2019           13) Odevzdání - V.J.