Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

PERSPEKTIVY ÚZEMÍ: udržitelné vazby, střety a rozvoj - program konference

 

1. listopadu 2012

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, místnost B169 (naproti bufetu)

 

8:30 – 9:00        Registrace účastníků

9:00                  Zahájení konference: Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., doc.Ing.arch. Alena Mansfeldová CSc.

9:15 – 10:45      blok 1 , moderátor: Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

"Využití území v čase: střety dědictví minulosti se současnými tendencemi a vývojovými trendy"

Ing. arch. Martin Říha - Struktura osídlení (nejen) České republiky 

Ing. arch. Martin Štěpánek - Logistické a výrobní areály - jaké vlastně jsou?

Doc. Ing. Barbara Vojvodíková - Brownfieldy, jako jeden z faktorů rozvoje obce

Ing. Roman Vodný - Železnice: přežitek minulosti, nebo nutnost budoucnosti? 

10:45 – 11:15    Kávová pauza

11:15 – 12:45    blok 2, moderátor: doc.Ing.arch. Alena Mansfeldová CSc.

"Přírodní složka území: zeleň, krajina a jejich ochrana"

Ing.Tereza Vokurkova - Přehled ochrany zeleně

Ing. arch. Zdeňka Vasilenková - Historický vývoj zemědělských staveb a jeho vliv na krajinu

Ing. arch. Simona Švecová - Možnosti využití územně plánovací činnosti k zajištění dostatečné ochrany krajiny jako kulturní identity naší země

Ing. Kateřina Rubišarová - Posuzování vhodnosti lokalit pro určité funkce za použití počítačové aplikace 

12:45 – 13:45    Oběd + Posterová sekce

13:45 – 15:15    blok 3, moderátor: doc.Ing.arch. Alena Mansfeldová CSc.

"Společenský rozměr území: sociální procesy a jejich materializace v prostoru"

Ing. Filip Novosád - Politika územního rozvoje ČR, další nástroje územního plánování a zapojení veřejnosti

Ing. arch. Milan Šuška - Zahusťovanie ako stratégia pre rozvoj satelitov i vidieckych sídiel

Ing. Jan Pečman - Aplikace psychofyzických zákonů k šetření veřejné účasti v procesním řízení územního plánování

Ing.arch. Milan Macoun - Otázky procesu zapojování veřejnosti při IBA Berlin 2020

15:15 – 15:45      Kávová pauza

15:45 – 17:00         pokračování bloku 3 + diskuze, moderátor: Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

Ing. Pavel Holubec - Území jako asembláž: od teoretického ukotvení k reformě územního uspořádání 

závěrečná diskuse