Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

The Rise of Global Metropolises


The Rise of Global Metropolises

Český abstrakt

Článek je teoretickým pojednáním o povaze moderních měst. Začíná specifickou charakteristikou modernity a dospívá k závěru, že globální metropole - regionální uzly v síti světových velkoměst - jsou v dnešní době klíčovými způsby zhmotnění procesu modernity. Porozumění těmto metropolím, procesu jejich výstavby i obecnému vztahu mezi společností a městem, je shledáváno zásadním pro překonání celé řady environmentálních, sociálních a politických problémů, které se před námi rýsují v blízké budoucnosti. Článek se pokouší vymezit teoretický rámec, či pozadí, v němž bude možno propojit současná města, společnost, ekonomii, technologii a globalizaci. Je založen na kritické reflexi několika obecnějších teorií, které tyty oblasti zkoumání zahrnují a na hledání jejich společných poznatků. Přesto však základní výzkumné otázky zůstávají: Co je to moderní město? A jak probíhá proces urbanizace?

English abstract

The paper presents a theoretical inquiry into the nature of modern cities. It starts with a particular characteristics of modernity and concludes that global metropolises - regional nodes within a world city network - are the key contemporary materializations of the process of modernity. Understanding to these metropolises, to the process of their construction and to the city-society relation in general is considered essential for overcoming the many environmental, social and political issues that are looming in front of us in near future. This article attempts to lay out the theoretical framework or background that connects cities, society, economy, technology and globalization in contemporary times. It is based on a critical reflection of several broader theories that encompass these areas of inquiry and on a search for their common ground. However, the leading research questions remains: What is a modern city? And how the process of urbanization proceeds?

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail