Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Global Metropolises: Places, Where the Process of Modernity is Most Visibly Materialized


Global Metropolises: Places, Where the Process of Modernity is Most Visibly Materialized

Český abstrakt

Článek se zaobírá koncepty, které se snaží pojmově uchopit několik významných charakteristik moderního, globálně propojeného a urbanizovaného světa. Výchozím bodem je fiktivní obraz sítě vzájemně propojených planet. Článek pokračuje představením specifického pojetí procesu modernity, který sestává z provázaných procesů urbanizace, modernizace a kapitalismu, a v tomto koncepčním rámci představuje i koncept globální metropole. Článek navrhuje pojímat síť globálních metropolí (především jejich jádrové oblasti) jako prostorově nesouvislé, ale přesto sociálně intenzivně propojené \"světo-město\" (\"one-world\" city). Jeho jádrové oblasti jsou obklopeny podpůrnými metropolitními regiony, zatímco \"ostatní světy\" (\"rest of the worlds\"), periferie světo-města, jsou pojímány především jako zdroje surovin. Tento \"Jeden svět\" je pojímán jako základ veškeré infrastruktury, tj. jako svět, pomocí něhož jsou propojeny všechny ostatní sociální světy, je to \"rozcestí světů\", ale i pozadí (background), anebo kontext, který je třeba brát v potaz při jakékoli výpovědi o modernitě. Koncept infrastruktury je přitom rozpracován tak, aby bylo možno rozlišit \"hluboce založenou\" infrastrukturu jazyka, sociálních praktik, standardů či kódů od \"zjevné\" infrastruktury veřejných silnic, rozvodů energie či institucí.

English abstract

Paper is concerned with concepts that strives to grasp several notable features of a modern globally interconnected and urbanized world. It starts with a fictional image and advances the concepts of the process of modernity, consisting of urbanization, modernization and capitalism, and a concept of global metropolis. It proposes to treat the network of global metropolises, and especially their core areas, as spatially discontinuous but nevertheless socially closely interconnected \'one-world\' city. These core areas are surrounded by ancillary metropolitan regions, while the \'rest of the worlds\', the peripheries, are taken as reservoirs of resources. The one-world is then taken as the ultimate infrastructure, as the world that connects all the rest of the diverse social worlds, it is the crossroads of the worlds and a background or context that needs to be taken into consideration in whatever talk about modernity. The concept of infrastructure is also developed to distinguish the \'deep\' infrastructure of language, social practices, standards or codes from the \'overt\' infrastructure of public roads, pipelines or institutions.

titulní obrázekKomentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail