Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Globální metropole jakožto prostorové vyjádření procesu modernity


Globální metropole jakožto prostorové vyjádření procesu modernity

Český abstrakt

Skrze diskusi nad obsahem pojmů město a vesnice a problematické pojmenování, vymezení a charakterizaci větších sídelních útvarů je hledána smysluplná charakteristika moderní doby a moderních měst. Základem je identifikace a přiblížení procesů, které moderní město konstituují – především na základě vhledů Saskie Sassen, Davida Harvey a Manuela Castellse – ale i kritická reflexe z perspektivy každodenního žitého světa na základě prací Christiana Norberg-Schulze a Karla Kosíka. V závěru jsou redefinovány některé klíčové pojmy pro popis geografie modernity, jimiž jsou město, vesnice, metropole a krajina.

English abstract

Through the discussion about the meaning of the terms town/city and village and through the problematic name, delimitation and characteristics of larger urban structures is being sought the meaningful characteritics of modern period and modern cities. Fundamental is the identification and description of the processes that constitute the modern city – based on the insights of Saskia Sassen, David Harvey and Manuel Castells – but also the critical reflection from the perspective of daily life that is based on the works of Christian Norberg-Schulz and Karel Kosík. In the conclusion are redefined some of the key terms for a description of the geography of modernity that are: city, village, metropolis and landscape.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail