Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si dovoluje pozvat pracovníky úřadů územního plánování, veřejné správy, projektanty a ostatní zájemce na kurz přednášek vztahující se ke zpracování aktualizací územně analytických podkladů.

Cílem přednášek je podat komplexní informaci k aktuální problematice aktualizací ÚAP dle stavebního zákona (183/2006 Sb.) a prováděcí vyhlášky (500/2006 Sb.) tak, aby pro aktéry celého procesu byly informace logicky sdělované po jednotlivých etapách prací.

Nejdříve se posluchači seznámí se základními tezemi legislativního prostředí, problematikou údajů o území a postupy pro získávání údajů o hodnotách v území na základě vlastního průzkumu (např. vymezování urbanistických hodnot). Následně se seznámí s tématy obsahující jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území, jejichž vyhodnocení stavu a vývoje slouží ke zpracování rozboru udržitelného rozvoje území. Na závěr je výklad zaměřen na samotný způsob zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně nezbytného projednání.

Kurz bude mít rozsah 35 vyučovacích hodin a proběhne v jednom kalendářním týdnu od 6.9. - 10.9.2021 v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze nebo online na MS Teams v případě nepříznivé epidemiologické situace. Cena kurzu je 7.000 ,- Kč + DPH.

Objednávka

Přihláška

Akreditace

Rozvrh kurzu