Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Základy urbanismu

Kurz celoživotního vzdělávání, pořádaný Fakultou stavební ČVUT v Praze

Informace o kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy urbanistické skladby sídel, vývojem stavby měst, kompozicí a historií veřejných prostranství, vývojem kulturní krajiny a krajinnou kompozicí. Seznámí se i s dalšími aspekty, ovlivňujícími utváření sídel a krajiny z hlediska veřejné infrastruktury a se základy celkové urbanistické koncepce území. Nedílnou součástí bude i provázanost na cíle a úkoly územního plánování.

Kurz je určen pro pracovníky úřadů územního plánování na ORP a pracovníky krajských úřadů, jako doplňující vzdělávání k výkonu jejich profese, zejména v souvislosti s připravovanou novelou zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která zmocňuje úřady územního plánování k vydávání závazných stanovisek v příslušných správních řízeních. Další cílovou skupinou kurzu jsou pracovníci úřadů, zabývající se problematikou územního rozvoje a pracovníci samospráv.

Kurz bude mít rozsah 35 vyučovacích hodin a proběhne v jednom kalendářním týdnu od 14.6. - 18.6.2021 v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze nebo online prostřednictvím MS Team v případě nepříznivé epidemiologické situace. Cena kurzu je 7 000.- Kč + DPH.

Přihlášku zašlete spolu s objednávkou nejpozději do 31.5.2021.

Ke stažení

Informace o kurzu

Rozvrh kurzu

Stručné anotace předmětů

Právní předpisy a literatura

Objednávka

Přihláška

Akreditace

Stručné anotace předmětů

Vývoj urbanistické struktury sídel

Přednáškový blok přiblíží posluchačům historické souvislosti vzniku sídelních celků, zásady jejich uspořádání, průměty do prvních územně plánovacích počinů a legislativních pokusů o zakotvení kompozičních zásad nově zakládaných měst. Seznámí s typologií rozdílného přístupu k uspořádání města z hlediska uličních soustav, rozdělení funkcí i obrazu prostorového uspořádání sídla.

Vývoj a kompozice veřejných prostranství

Přednáškový blok na příkladech představí různou typologii veřejných prostranství od jejich vzniku po dnešní dobu, s důrazem na jejich původní funkci, která se v čase proměňuje, na kompoziční založení a prostorové podmínky jejich vymezení. Na příkladech ze současnosti pak přiblíží názory na moderní pojetí veřejného prostranství a jeho multifunkční náplň.

Architektonické a urbanistické hodnoty, cíle a úkoly územního plánování

Přednáškový blok se zabývá definováním architektonických a urbanistických hodnot v území z pohledu legislativního vymezení i subjektivního hodnocení. Specifikuje možnosti jejich ochrany z pohledu stavebního zákona, respektive naplňování ustanovení obsažených v paragrafech cíle a úkoly územního plánování.

Základy urbanistické skladby, funkční systémy sídel

Přednáškový blok seznamuje se základními funkcemi sídla, přibližuje pohled na specifiku a aktuální témata jednotlivých funkčních systémů v dílčích částech sídel a připravuje posluchače na porozumění tvorby a projektování částí sídel z pohledu urbanistické koncepce, typologie a urbanistických podmínek navrhování. Zvláštní důraz na podmínky návrhu obytných zón a parcelace, zklidňování a segregace dopravy, veřejnou a komerční vybavenost, veřejnou zeleň a obecně veřejná prostranství. Doplňuje přehled a koncepční zásady řadou schémat a příkladů z ČR a zahraničí.

Urbanistická koncepce, cíl urbanistické tvorby a její zakotvení v nástrojích územního plánování

Cílem přednáškového bloku je objasnit obsah pojmu urbanistická koncepce a představit urbanistickou koncepci jako soustavu dlouhodobě platných zásad prostorového, funkčního a provozního uspořádání území. Připomenout, že její neoddělitelnou součástí je urbanistická kompozice. Dále také objasnit pozici urbanistické koncepce v urbanistické tvorbě a územně plánovací činnosti.

Na základní pojmy budou navazovat východiska urbanistické tvorby, zejména:

Druhá část přednášky je věnována zastoupení urbanistické koncepce v zákoně č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Zde budou připomenuty úkoly územního plánování, obsahové požadavky týkající se územně plánovací dokumentace, zejména obsah textové části územního plánu a způsoby vyjádření urbanistické koncepce a kompozice v grafické části územního plánu.

Ve třetí části bude prezentován příklad tvorby urbanistické koncepce vybrané části města, azahrnijící podklady pro návrh urbanistické koncepce a kompozice; obsah kapitoly „Urbanistická koncepce" v textové části a zobrazení urbanistické koncepce ve výkresech - „Urbanistická koncepce", nebo ve schématech, která mohou být součástí dokumentace.

Vývoj kulturní krajiny, krajinná kompozice

Přednáškový blok objasňující podobu a stav české krajiny na základě identifikace významných mezníků jejího vývoje a seznamuje s proměnami kompozičních principů zahrad a parků. V ucelených částech se zabývá historií vývoje české krajiny a osídlení ve středověku a renesanci od raného středověku (zejména impakt středověku a baroka do naší krajiny), dále pak vývojem české krajiny osídlení v baroku a v 19. století, komponovanou krajinou jako významnou hodnotou krajiny a na závěr proměnou krajiny a českého venkova ve 20. Století.

Interakce sídla a krajiny, krajina aglomerací a venkovského prostoru, zásady uspořádání krajiny

Přednáškový blok je věnovaný vztahu města a krajinných podmínek v historickém vývoji a v současnosti, specifickým funkcím suburbánní krajiny a významu vazeb krajinné infrastruktury města a zelených systémů v aglomeračním měřítku. Pozornost je též věnovaná vesnickým sídlům v kulturní krajině a vztahům mezi řešením urbanistické koncepce a uspořádáním krajiny v nezastavěném území. Pozornost je věnována tématům: město a krajina v historickém vývoji od středověku do 19. století, georeliéf a voda v kompozici města, zeleň ve městě a vývoj vazeb na krajinu, dále město a krajina v současnosti - hodnoty a limity přírodního prostředí, krajinná infrastruktura a její vazby na obytnou a rekreační funkci města, krajina městských aglomerací a regionální zelené systémy. Samostatně je rozebrána problematika vesnických sídel a krajiny, identifikace a ocenění dochovaných cenných komponent historických krajinných struktur a jejich ochrana. Na závěr je téma shrnuto do základních zásad uspořádání krajiny a urbanistická koncepce.

Inženýrská infrastruktura, koordinace městského inženýrství

V rámci přednáškového bloku se posluchači seznámí se základními činnostmi a dovednostmi městského inženýra, který se podílí na urbanistické tvorbě projekčních týmů. Hlavní činností městského inženýra je koordinovat řešení technického vybavení území s tvůrci urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny. Vedle toho je městský inženýr spoluodpovědným, ne-li hlavním projektantem koncepce veřejné infrastruktury. Z tohoto titulu bude přednáška orientována zejména na právní rámec oboru městské inženýrství, definici technického vybavení území, koordinaci řešení technického vybavení území a na vzájemný vliv technického vybavení území na urbanistickou tvorbu.

Prosazování cílů a úkolů územního plánování, závazná stanoviska dotčených orgánů

Cílem přednáškového bloku je, na příkladech modelových nebo realizovaných situací zástavby, prezentovat možná stanoviska dotčeného orgánu, hájícího zájmy územního plánování, zejména v naplňování cílů a úkolů územního plánování podle paragrafů 18 a 19 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o příklady zpracování odůvodnění výrokové části závazného stanoviska, které bude vydáváno příslušným úřadem územního plánování podle připravované novely stavebního zákona.