Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Průmyslové dědictví – Na hraně (mezinárodní konference)

 

Architektura konverzí - smysl, možnosti a limity nových intervencí - Alternativní projekty využití průmyslového dědictví - Mezinárodní srovnání rozdílných odborných a pedagogických přístupů. Taková jsou hlavní témata konference PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ - NA HRANĚ..., jež v rámci 6. Industriálních stop proběhne 14. - 16. 10. v Národním technickém muzeu na Praze 7. Organizátory jsou Katedra architektury FSv ČVUT a Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT.

Ústředním motivem konference je diskuze překračující vžité hranice mezi obory a profesemi, směřující k nalezení odpovědí na otázky konverzí průmyslového dědictví. Diskuze nad důvody pro zachování průmyslového dědictví, přináší potenciál pro otevření jiných úhlů pohledu a formulování nových argumentů. Diskuze nabízí přesah oblastí architektury, urbanismu a památkové péče do rovin historických, sociologických, psychologických, ekologických... v duchu udržitelného rozvoje.Prezentace rozdílných názorů, ilustrované výstavami studentských projektů konverzí, vytvoří platformu pro srovnání přístupů k přípravě architektů a profesní odpovědnosti v projekční praxi orientované na nové využití průmyslových objektů, které již neslouží původní funkci, jako alternativě k běžné projekční a investorské praxi. Svou koncepcí konference, určená především studentům doktorského studia, nabízí jedinečnou příležitost k mezinárodní a nové přístupy stimulující výměně názorů a kontaktů. Tematické okruhy:
• architektura konverzí - smysl, možnosti a limity nových intervencí (význam industriální architektury pro identitu města, konverze versus novostavba, významové zakotvení současné výstavby, recyklace surovin a materiálu) 
• alternativní projekty jiného využití průmyslového dědictví - modelové/vyhraněné příklady formulování strategie udržitelného rozvoje
• mezinárodní srovnání rozdílných odborných a pedagogických přístupů: příprava architektů, vzdělání, profesní odpovědnost, přístup k informacím, osvěta

přihláška a další informace:
http://www.industrialnistopy.cz/2011/1-9-a-k-t-u-a-l-i-t-y-v-ramci-industrialnich-stop-probehne-konference-prumyslove-dedictvi-na-hrane.aspx