Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru

Fakulta architektury ČVUT v Praze

vyhlašuje výzvu na podávání příspěvků

na mezinárodní vědecko-výzkumnou konferenci studentů doktorského studia

 

ARCHITEKTURA A URBANISMUS VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU

datum konání:

čtvrtek 20. 11. 2014 

 (doprovodný program pátek 21. 11. 2014)

místo konání:

Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6

spoluorganizátoři:

Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektúry STU v Bratislavě

 

Konference je tématicky zaměřena na problematiku  posledních 25 let vývoje architektury a urbanismu ve středoevropském prostoru. Cílem konference je rozvinout spolupráci mezi jednotlivci a pracovišti, zabývajícími se výzkumem otázek, se kterými se potýká architektura a urbanismus především středoevropských zemí .

Konference umožní porovnání a odborné recenzní zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia na FA ČVUT, FSv ČVUT, FA VUT Brno, FA STU

Bratislava a dalších středoevropských fakult se zvláštním důrazem na výměny zkušeností a navázání spolupráce mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami. Konference navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v Praze 2011, Bratislavě 2012 a Brně 2013, přičemž má ambice rozšířit tyto konference na středoevropský prostor.


Vědecký výbor:

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (FA ČVUT Praha)

doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha)

prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (FA VUT Brno)

prof. Ing.arch. Petr Pelčák (FA VUT Brno)

doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (FA STU Bratislava)

M.arch. Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD. (FA STU Bratislava)

 

Organizační výbor:

doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha)

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (FA ČVUT Praha)

Mgr. Klára Mergerová (FA ČVUT Praha) – koordinátorka konference

Ing. arch. Eva Bortelová (FA ČVUT Praha) – koordinátorka programuIng. arch. Diana Kunešová (FA ČVUT Praha) – koordinátorka sborníku

 

Konference proběhne ve čtyřech základních sekcích:

1/ Udržitelný rozvoj

2/ Kvalita bydlení

3/ Proměna a přeměna

4/ Chytré město

 

Doprovodný program: bude dopřesněn

Kulatý stůl na téma Výzkum v architektuře a urbanismu

Prezentace výsledků výzkumu - výstava nových knih autorů z FA ČVUT

 

Koordinátorka konference:

Mgr. Klára Mergerová

kolokvium2014@fa.cvut.cz

tel. +420  605301058

Fakulta architektury ČVUT

Thákurova 9, 160 00 Praha 6

Česká republika


Termíny:

Podání přihlášky: do 15. 8. 2014

Účast na konferenci je bezplatná.

Termín zaslání fulltextů: do 15. 8. 2014

Doručené příspěvky posoudí vědecký výbor konference. Informace o přijetí či nepřijetí příspěvku bude doručeno každému zájemci individuálně.

Termín pro potvrzení přijetí příspěvku: 15. 9. 2014

Termín konání konference: 20. - 21. 11. 2014

 

Příspěvek musí splňovat následující náležitosti:

Text v rozsahu 7 20010 800 znaků včetně mezer (Word)

Resumé v anglickém jazyce v rozsahu 1 800 znaků včetně mezer (Word)

Ilustrace v rozsahu max. 10 obrazů - kresby, fotografie, diagramy (tiff, bmp, jpeg)

Rozlišení ilustrací 300 dpi při šířce 150mm (jpeg)

Citace upravujte v souladu s normou casopisu Umeni http://www.umeni-art.cz/cz/norm.aspx.

Autor odpovídá za zajištění autorských a reprodukčních práv svých ilustrací.

Příspěvek zašlete spolu s přihláškou do 15. 8. 2014 prostřednictvím serveru www.uschovna.cz

na adresu:  kolokvium2014@fa.cvut.cz

 

Výstupy:

Prezentované příspěvky budou recenzovány a otištěny ve sborníku, všechny příspěvky budou publikovány na aktualizované webové prezentaci konference na http://kolokvium.fa.cvut.cz/.

 

Forma prezentace:

Ústní prezentace v délce max. 10 minut doprovázená obrazovou prezentací (Powerpoint, pdf, jpeg). Po každé prezentaci následuje odborná diskuze v délce 10 minut. Organizátor poskytuje dataprojektor a notebook PC.