Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

AOOKR 2020 Aktuální otázky ochrany krajinného rázu "Krajinný ráz a jeho změny"

program ZDE

 

13. ÚNORA 2020

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice

Přednášková místnost č. C202

 

Problematika uplatnění ochrany krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se v současné době promítá do řady dokumentů a procesů. Jedná se o zpracování preventivních hodnocení krajinného rázu území VZCHÚ, území správních obvodů ORP, nebo území krajů jakožto podkladů pro rozhodování orgánů ochrany přírody a údajů pro nástroje ochrany přírody a územního plánování. Význam hledisek ochrany krajinného rázu v územním plánování vystupuje do popředí nejenom jejich uplatněním v územních studiích krajiny a v zásadách územního rozvoje, ale zejména průmětem podmínek ochrany krajinného rázu do územních plánů – do koncepce uspořádání krajiny a do podmínek plošného a prostorového uspořádání ve smyslu odst. (4) § 12 zák. č. 114/1992 Sb. Všechny tyto otázky se dotýkají orgánů ochrany přírody – přinesou jim některé nové úkoly, ale zároveň výrazně přispějí k účinnosti ochrany krajinného rázu. Jedná se rovněž o hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz v rámci procesu EIA nebo v rámci hodnocení dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. a obecně o zkušenosti s hodnocením krajinného rázu a s rozhodováním podle § 12.

 

Seminář je určen pro pracovníky veřejné správy zejména na úseku ochrany přírody nebo územního plánování, pro zpracovatele hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz, autorizované osoby, pro pracovníky odborných a akademických institucí.

 

Seminář bude věnován aktuálním příkladům a novým námětům k ochraně krajinného rázu, průmětům ochrany krajinného rázu do nástrojů územního plánování a s tím souvisejícím činnostem orgánů ochrany přírody a zkušenostem z rozhodování orgánů ochrany přírody dle § 12.

 

Program semináře a přihláška budou uvedeny na www.krajinnyraz.cz .