Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Limity území

Limity využití území jsou ty skutečnosti, které nějakým způsobem mezují nebo v budoucnu mohou omezovat nebo negativně ovlivňovat rozvoj území. Jsou vyvolány potřebou ochrany přírody a krajiny, života a zdraví obyvatel, technické infrastruktury apod. Limity využití území jsou soubor přesnbě definovaných jevů určených vyhláškou 500/2006 Sb. Jevy jsou znázorněny ve výkrese, který je součástí Územně analytických podkladů - výkres Limit využití území.


Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail