Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Atelier tvorby - magisterský 2 (předdiplomní projekt) (AMG2)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: Daniel Stojan, Ivan Kaplan, Ivan Vorel, Jan Mužík, Petr Durdík

Katedra urbanismu a územního plánování zajišťuje výuku v atelieru ATM2 pro studenty, kteří jsou zapsáni v zaměření magisterského studia „Architektura a urbanismus". Předpokládáme, že v akademickém roce 2012/13 se zapíše do tohoto atelieru cca 35 studentů.

Úlohy předdiplomního projektu jsou věnovány urbanistické a krajinářské tvorbě a řeší specifické problémy ve zcela konkrétních územích. Velká část zadání je věnována Hlavnímu městu Praze, jsou nabídnuty též úlohy v malých městech a v krajině.

Předdiplomní projekt je věnován urbanistickému návrhu přestavby, dostavby či revitalizace území. Toto území je zpravidla polyfunkční a v řešení je třeba vzít v úvahu urbanistický kontext v prostorových i funkčních, sociálních a ekologických souvislostech. Výsledkem je urbanistická a krajinářská koncepce návrhu, tvořící východisko pro další zpracování v diplomním projektu (diplomní projekt bude věnován urbanistickému souboru, parteru, inženýrským sítím a architektonicko-objemovému řešení vybraných budov). Některé úlohy předdiplomního projektu mohou být věnovány krajinářskému řešení určitého území s rekreační funkcí, revitalizaci kulturní krajiny a architektonickému ztvárnění krajiny - až po řešení určitého souboru, který bude předmětem diplomního projektu.

Výuku v atelieru budou zajišťovat čtyři pedagogové:
Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Doc.Ing.arch. Ivan Kaplan, CSc.
Ing.arch. Petr Durdík.

Každý z pedagogů předloží při prvním atelieru nabídku úloh a po představení všech nabídek se studenti přihlásí s ohledem na specifické zaměření a cíle představených zadání k jednotlivým pedagogům (Vorel 7-8 stud., Mužík 8-9 stud., Kaplan 8-9 stud., Durdík 8-9 stud.).

Jsme přesvědčeni, že se budete zajímat především o téma, kterému se budete věnovat do konce studia a že Vám k těmto tématům dáme informace a zodpovíme Vaše dotazy. Pedagogové budou v průběhu semestru konzultovat se svou skupinou studentů a v pravidelných intervalech bude probíhat diskuse v rozšířeném kolektivu pedagogů (průběžná oponentura projektů).