Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Projekt 1 (PZO1)

Studijní programy: Stavební inženýrství
Obory: Inženýrství životního prostředí
Semestry: Letní semestr
Vyučující: František Pospíšil, Jan Cihlář, Václav Jetel
Odkaz: Stránka předmětu na webu fakulty »

VÝUKA V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ ONLINE NA MS TEAMS,

KDE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY PODKLADY K VÝUCE

127PZ01 Projekt 1, 0+4, kz

vyučující: Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D., Ing. Jan Cihlář

  K 11 127 Katedra urbanismu a územního plánování

letní semestr 2020/2021

A 836, pátek 8-11:50 h 

 od 19. 2. formou distančního studia

 

Obsah výuky a časový plán předmětu

 19.02.2021

1 - Úvod do předmětu, organizační a formální požadavky, zadání projektu. Mapové podklady, státní mapová díla.

Konzultace – informace o způsobu získání katastrální mapy a základní mapy ČR, opatření územně analytických podkladů, výběr obce;


 26.02.2021

2 - Výkres širších vztahů. Úplné aktualizace ÚAP. Zásady územního rozvoje. Územní plán. (FP)

Konzultace – kontrola přípravy map, kontrola zajištění ZÚR, ÚP a ÚAP

 

05.03.2021

3 - Výkres funkčního využití – plochy s rozdílným způsobem využití. (FP)

Konzultace – kontrola založení výkresu širších vztahů – jevy dle ÚPD a ÚPP

 

12.03.2021

4 - Vyhodnocení stavu a vývoje území (limity využití území a hodnoty v území) – geologie a horninové prostředí, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ZPF a PUPFL. (JC)

Konzultace – kontrola založení výkresu funkčního využití území – předběžný návrh legendy pro průzkum, jevy dle ÚPD a ÚPP a vlastního průzkumu

 

19.03.2021

5 - Vyhodnocení stavu a vývoje území (limity využití území a hodnoty v území) – dopravní a technická infrastruktura, občanská vybavenost vč. dostupnosti, veřejná prostranství. (VJ)

Konzultace – kontrola založení výkresu limitů využití území – info o jevech dle ÚPD a ÚPP

 

26.03.2021

6 - Vyhodnocení stavu a vývoje území (limity využití území a hodnoty v území) - bydlení, rekreace a cestovní ruch, sociodemografické podmínky, hospodářské podmínky (JC)

Konzultace – kontrola založení výkresu hodnot území – – info o jevech dle ÚPD a ÚPP

 

2.4.2021 výuka odpadá  - nejpozději v tomto týdnu se doporučuje provedení terénního průzkumu

 

9.4.2021

7 - Analýza pozitiv a negativ, vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území. Problémy k řešení – závady, střety, ohrožení (FP)

Konzultace – kontrola provedení terénního průzkumu, kontrola založení Problémového výkresu

 

16.04.2021

8 - Prezentace limitů a hodnot v území (FP + JC) 

 

23.04.2021

9 - Konzultace (FP + JC)

 

30.04.2021

10 - Konzultace (FP + JC)

 

7.05.2021

11 - Prezentace problémů k řešení v ÚPD

Poslední možnost konzultace (FP + JC)

 

 

14.05.2021

12 -  Odevzdání projektu do 12:00 (FP + JC)

 

 

Podmínky získání zápočtu:  

- účast na výkladu min. 6 x

- konzultace projektu min. 6 x + 2 povinné prezentace (16. 04., 7.05.)

- odevzdání projektu nejpozději 11. 5. 2020 do 12:00, v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím lze termín odevzdání posunout do půlnoci  31.6.2021.