Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Nástroje územního a krajinného plánování (NUKP)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: Ivan Vorel, Jiří Kupka, Petr Durdík

Předmět spojuje tématiku nástrojů územního a krajinného plánování.

V části územního plánování navazuje na výuku v bakalářském studiu - URB3. Podrobněji je zde rozvedena problematika územního plánování, zejména postup při pořizování a zpracování územně analytických podkladů a územního plánu, obvyklé metodické přístupy, obsah a rozsah dokumentace. Studenti se seznámí s principy obsaženými ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách.

 

V části týkající se krajinného plánování jsou rozvedeny postupy při plánování jednotlivých krajinných subsystémů a typy dokumentů, které pro tento účel slouží.

 

 

Informace o předmětu v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2020 vč. informací o způsobu výuky a ukončení předmětu v případě distančního studia jsou dostupné pro přihlášené studenty v prostředí MS Teams, kde bude také v případě distanční výuky probíhat výuka.