Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Projekt 2 (PZ02)

Studijní programy:
Obory: Inženýrství životního prostředí
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: František Pospíšil, Marek Janatka, Václav Jetel

 

Informace k výuce předmětu PZ02

 

Jedná se o projektový předmět, jehož výuka probíhá formou individuálních konzultací. Výuku zajišťuje Ing. Václav Jetel, Ph.D., Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. a Ing. arch. Dušana Andrášová. 

 

Náplní projektu bude urbanistické řešení vybraných problémů (min. 2), které studenti identifikovali v rámci PZ01 – např. úpravy veřejných prostorů, koncepční řešení dopravních vztahů, řešení dopravy v klidu, koncepční návrhy využití brownfields apod. Zpravidla dva problémy v každém sídle.

 

Na základě problémového výkresu studenti sami do druhého týdne výuky zváží, které urbanistické problémy by v sídle chtěli řešit, které při konzultaci případně zkoriguje vyučující.

Na druhou konzultaci sebou přinést (sdílet na obrazovce v rámci MS Teams) z PZ01 – funkční využití území, fotodokumentaci, problémový výkres + rozmyšlení nebo načrtnutí, co budou řešit. 

 1. 10. 2020 od 13:00 se uskuteční první povinná prezentace studentů na téma: Problémy v území (problémový výkres).

Konzultace urbanistických návrhů budou probíhat výhradně nad ručními skicami v prostředí MS Teams (skeny, fotky).

 

Výsledný výstup bude od každého řešeného problému:               

 

1) urbanistická situace – barevná

2) technická situace (regulace) – popisy, kóty, odkazy

3) textová zpráva

 

Výsledná situace nebude ručně, ale digitálně (elektronicky) – acad, archicad atd. 3D není požadováno.                             

 

Odevzdání v elektronické podobě na emailovou fakultní adresu konzultujícího vyučujícího nejpozději do 17. 12. 2020.

 

 

24. 09. 2020