Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Dopravní stavby a územní plánování (136DSUZ)

Studijní programy: Stavební inženýrství
Obory:
Semestry: Letní semestr, Zimní semestr
Vyučující: František Pospíšil

OBSAH A CÍL VÝUKY

Cílem výuky je poskytnout studentům základní orientaci v územním plánování a urbanismu a informace o územních subsystémech, které ovlivňují kvalitu prostředí sídel. Zásadní pozornost bude věnována vybraným nástrojům územního plánování a postupům jejich pořízení.

Předmět garantuje katedra 136 (katedra silničních staveb) a další informace lze proto získat na www stránkách tohoto pracoviště. Narozdíl od části silničních staveb a žekezničních staveb, část územního plánování není zakončena zápočtem.

Zkouška je prováděna formou písemného testu a podíl výsledku zkouškového testu z tématiky územního plánování na celkovém hodnocení zkoušky je 25%.

POZOR - AKTUÁLNĚ JSOU PŘEDNÁŠKY PREZENTOVÁNY V PROSTŘEDÍ MS TEAMS

 

Témata přednášek územního plánování:

- Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské, obecní úrovni, nástroje územního plánování, orgány územního plánování.

- Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, proces jejich pořízení,  obsah dokumentace, jejich cíle, principy.

- Prostředí města, základní definice a pojmy, funkční subsystémy města.

- Venkovský prostor a krajina, základní definice a pojmy související s prostředím venkova a jeho plánováním.

- Veřejná infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná občanská vybavenost, technická a dopravní infrastruktura.

 

ČASOVÝ PROGRAM PŘEDNÁŠEK lze stáhnou v odkazu na soubory "Ke stažení"

VÝUKOVÝ MATERIÁL S OBSAHEM PŘEDNÁŠEK ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ lze stáhnou v odkazu na soubory "Ke stažení"

 

LITERATURA:

Sýkora J.: Územní plánování vesnic a krajiny, skriptum FSv ČVUT , 2002

Hrůza J.: Vývoj urbanismu I a II., skriptum FA ČVUT, Praha

Medek, F.: Technická infrastruktura měst a sídel, skriptum FA ČVUT, Praha 1991

Karel Maier, Jiří Čtyroký, Jakub Vorel a Daniel Franke: Územní plánování a udržitelný rozvoj, ABF, MMR ČR a Česká společnost pro stavební právo, 2008.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon

Vyhláška 500/2006 Sb.,   o  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a    způsobu evidence územně plánovací činnosti

 Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

 Principy a pravidla územního plánování  - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno  (www.uur.cz)