Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Urbanistická tvorba a informační systémy (UTS)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Letní semestr
Vyučující: František Pospíšil, Václav Jetel

VÝUKA V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ ONLINE NA MS TEAMS,

KDE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY PŘEDNÁŠKY A CVIČENÍ

127UTS Urbanistická tvorba a informační systémy, 2+2, z, zk

vyučující:

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D., Ing. Václav Jetel, Ph.D. a hosté

  K 11 127 Katedra urbanismu a územního plánování

 

letní semestr 2020/2021

přednáška ... čtvrtek 15:00 - 16:50,

cvičení ... čtvrtek 17:00-18:50,  

 

Obsah výuky a časový plán předmětu (1,1= číslo přednášky, číslo týdne)(přednáška/cvičení)

 

18.02.2021 (1,1) Urbanismus, územní plánování a informační systémy - úvod (VJ).

Úvod do GIS (VJ).

25.02.2021 (2,2) Vývoj grafických technik v územním plánování a obecné principy GIS (FP).

Prostředí ArcGIS - Integrace dat – typy dat, uložení dat do geodatabáze, uspořádání dat GIS, export dat z vrstvy do geodatabáze (FP) + zobrazení dat

04.03.2021 (3,3) Urbanismus, územní plánování a informační systémy I. (VJ).

Výběr prvků a správa mapových vrstev – výběr prvků na základě jejich prostorového umístění, vytvoření vrstvy z vybraných prvků, zobrazení dat pomocí definice podmnožiny dat, vytvoření skupiny vrstev (VJ).

11.03.2021 (4,4) Urbanismus, územní plánování a informační systémy II. – mapové podklady (FP).

Zadání cvičení „architekti“, zobrazení druhů pozemku + výklad způsobu vymezení zastavěného území

Zobrazování dat – typy hodnot atributů, klasifikace dat, normalizace dat, hodnocení atributů pro nastavování symbolů (FP)  

18.03.2021 (5,5) Zásady územního rozvoje, tvorba, standard grafické části  (host: Ing. Jan Cihlář).

Tvorba a editace dat – mapové podklady pro editaci, přidání bodu – linie – polygonu, kopírování a sloučení dat (VJ).

25.03.2021 (6,6) Územní plán a GIS  - datové modely, tvorba výkresů výroku a odůvodnění územního plánu (FP).

 Práce s tabulkami a atributy – zkoumání tabulek a atributů, sumarizace tabulek, editace tabulek, vztahy mezi tabulkami (připojení, relace)  (FP).

 01.04.2021 (7,7) DĚKANSKÉ VOLNO 

08.04.2021 (8,8) Regulační plán a GIS - nástroje prostorové a funkční regulace (FP).

Tvorba mapy - mapová kompozice, sestavení mapovéhop listu a jeho export (FP)

15.04.2021 (9,9) KONFERENCE AUÚP 

22.04.2021 (10,10) Územní plán a GIS (VJ).

Popisován výstupů -  pravidla popisování bodů, linií a polygonů, nastavení symbolů popisků, nastavení rozsahu měřítek pro popisky a referenčního měřítka. Řešení prostorových úloh v území – řešení prostorových problémů, pracovní analytické postupy, zpracování prostorových dat (geoprocessing – buffer, clip, intersect, merge, union, spatial join), příklad analýzy GIS   (VJ).

29.04.2021 (11,11) ÚAP a datové modely (host: Ing. Petr Kohoutek).

Tvorba databáze architektů (FP)

06.05.2021 (12,12) ÚPP a GIS (VJ).

Tvorba výstupy ÚPP (VJ).

13.05.2021 (13,13) Shrnutí témat a závěrečná diskuze s vyhodnocením předmětu (VJ + FP).

Zápočtový test, odevzdání cvičení (VJ + FP).

Podmínky získání zápočtu:

- docházka (minimální účast na 9 cvičeních) + zápočtový test (prověření orientace v užívání ESRI GIS desktopů)  - (garant Jetel, Pospíšil).

 

Podmínky získání zkoušky:

- ústní zkouška (garant Jetel, Pospíšil).

 

Doporučená literatura:

[1] VOŽENÍLEK, Vít. Geografické informační systémy I. Pojetí, historie, základní komponenty. Olomouc: vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 173 s. ISBN 80 – 7067-802-X.

[2] KLIMÁNEK, Martin. a kol. Geoinformační systémy návody ke cvičení v systému ArcGIS. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 66 s. ISBN 978-80-7375-211-8.