Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Na prahu Antropocénu: od prvních sídel po globální urbanizaci (U3V1874)

Studijní programy: Univerzita třetího věku
Obory:
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: Pavel Holubec

Netradiční pohled do historie měst, společnosti a idejí, který chce zpochybnit a zároveň doplnit to, co jste se kdysi učili.

Pro přihlášení do kurzu nejsou třeba žádné zvláštní znalosti. Kurz je zaměřen na objevování mezioborových souvislostí a může tak rozšířit vaše stávající porozumění historii a filosofii. Diskuse nad přednášenými tématy je integrální součástí výuky.

Smyslem kurzu je seznámení s řadou zajímavých souvislostí, orientace ve složitých tématech a spojování mnohdy zdánlivě nesouvisejících fragmentů do smysluplných obrazů a příběhů.

Výuka probíhá v pátky od 10:00 do 12:30 na Stavební fakultě ČVUT, v místnost A836. Úvodní hodina bude 6. 10. 2017

Kurz volně souvisí s kurzem Obrazy modernizujícího se světa.

Přihláška přes web ČVUT Univerzita třetího věku (U3V): v seznamu vyhledejte tento kurz, klikněte na "přihláška", tu vyplňte, odešlete a zaplaťte kurzovné.


Témata přednášek:

 1. (6.10.) Úvod: lidská evoluce, pravěké migrace, největší města v dějinách, antropocén, geohistorie = historie lidstva (jeho příběh) vpletená do historie Země (do jejího příběhu)
 2. (13.10.) Evoluce urbánní formy I: od prvních sídel po vrcholný středověk
 3. (27.10.) Původ a zažehnání státu: jednooký kouzelník, jednoruký král-kněz, aparát zajetí, nomádský válečný stroj, režimy znaků
 4. (3.11.) Veřejné prostory a prostranství: kruh, agora, fórum, starořecká polis, starověký Řím, masová média, moderní národní stát
 5. (10.11.) Moderovaný diskusní kruh
 6. (24.11.) Za prvním prahem: město, stát a proměnlivý vztah s válečnými stroji, axiální věk, zrod a šíření křesťanství, muslimský středověk
 7. (1.12.) Evoluce urbánní formy II: od počátků modernity po globální urbanizaci
 8. (8.12.) Druhý práh: kapitalismus, modernita, rozvojové módy, stratifica a diferenciace
 9. (15.12.) Planetární urbanizace, globální produkční linka, megaměsta, globální metropole, metropolitní regiony, vnitřní avnější periferie
 10. (19.1.) Antropocén: tektonické změny v sebepochopení lidstva, rozvoj planetárního vědomí nebo rozpad moderní civilizace? Globální pohled
 11. (2.2.) Pohled zdola, moje zkušenost: urbánní zkušenost, občanský aktivismus, vědomá spotřeba, alternativní projekty, komunity, hodnota divezity, kultivace prahů >> linie úniku?,
  Ukončení kurzu (společná rozprava, diskuse)

 Způsoby ukončení:

 1. rozprava o přednášených tématech
 2. tematicky zaměřená esej
 3. diskuse nad knihou (dohodnout se nad kterou)

Doporučená doplňující literatura:

Pavel Holubec: Proces modernity a jeho artikulace v prostorové struktuře území (ke stažení na academia.edu)
Gilles Deleuze & Félix Guattari: Tisíc plošin
Benedict Anderson: Představy společenství - úvahy o původu a šíření nacionalismu
Jane Jacobs: Ekonomie měst
Miroslav Petříček: Myšlení obrazem
Niklas Luhmann: Sociální systémy - nárys obecné teorie
Gregory Bateson: Mysl & příroda: nezbytná jednota
Jan Keller: Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti
Ulrich Beck: Riziková společnost, na cestě k jiné moderně
Miroslav Veverka: Evoluce svým vlastním tvůrcem - Od velkého třesku ke globální civilizaci
Christian Norberg-Schuzl: Génius loci, k fenomenologii architektury
Fernand Braudel: Dynamika kapitalismu
Alain Badiou: Svatý Pavel. Zakladatel univerzalismu
David Graeber: Dluh, prvních 5000 let
Olivier Mongin: Urbánní situace - město v čase globalizace