Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Nástroje územního plánování (127YNUP)

Studijní programy: Stavební inženýrství
Obory: Inženýrství životního prostředí
Semestry: Zimní semestr
Vyučující: František Pospíšil, Václav Jetel

 

127YNUP Nástroje územního plánování, 3+2, z, zk

vyučující: Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D., frantisek.pospisil@fsv.cvut.cz

Ing. Václav Jetel, Ph.D., vaclav.jetel@fsv.cvut.cz

Ing. Jan Cihlář (6. přednáška - ZÚR)

 

 

zimní semestr 2020/2021

přednášky – online MS Teams, pátek  12 – 14:50 h

cvičení – online MS Teams, pátek 15 – 16:50 h

 

Orientační obsah a časový plán přednášek  

25.09.2020 - 1. Úvod do studia předmětu, organizace výuky, požadavky ke zkoušce a celkový rámec předmětu, definice techniky územního plánování  - V.J.

02.10.2020 - 2. Politika územního rozvoje ČR, územní členění ČR, orgány územního plánování – F.P.

09.10.2020 - 3. Územní studie (zadání územní studie krajiny a veřejných prostranství, zpracování a vydání ÚS, dotace EU) - V.J. 

16.10.2020 - 4. Územně analytické podklady I. – podklady k rozboru udržitelného rozvoje území (hodnoty, limity, záměry, tematické členění) – V.J.

23.10.2020 - 5. Územně analytické podklady II. – rozbor udržitelného rozvoje území (SWOT analýzy, udržitelný rozvoj území, problémy k řešení v ÚPD, projednání ÚAP) – F.P.

30.10.2020 - 6. Zásady územního rozvoje (zpracování, projednávání, VVURÚ) – J.C.

06.11.2020 - 7. Územní plán I. (doplňující průzkumy a rozbory, zadání územního plánu, dotčené orgány, výroková část - zpracování návrhu, urbanistická koncepce, plochy s rozdílným způsobem využití,) – F.P.

13.11.2020 - 8. Územní plán II. (koncepce uspořádání krajiny, koncepce veřejné infrastruktury, VPS, VPO, společné jednání, úprava návrhu, řízení o územním plánu, vydání ÚP)  - V.J. 

20.11.2020 - 9. Územní plán III. (odůvodnění územního plánu - vyhodnocení využití zastavěného území a vymezení zastavitelných ploch, předpokládané zábory půdního fondu, vyhodnocení vlivů ÚP na URÚ, zpráva o uplatňování ÚP ad.) – F.P.

27.11.2020 - 10. Dny otevřených dveří – výuka zrušena

04.12.2020 - 11. Regulační plán - V.J.

11.12.2020 - 12. Vymezení zastavěného území, dohoda o parcelaci, plánovací smlouva, stavební uzávěra, územní rozhodnutí, územní souhlas - F.P.

18.12.2020 - 13. GIS a územní plánování, budoucnost měst, závěrečné shrnutí – V.J.

 

Studijní materiály:

 Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Vyhlášky č. 500/2006 Sb., č. 501/2006 Sb., č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)