Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Územní management (127YUZM)

Studijní programy: Stavební inženýrství
Obory: Inženýrství životního prostředí
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Karin Dvořáková, Václav Jetel

VÝUKA V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ ONLINE NA MS TEAMS,

KDE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY PŘEDNÁŠKY A CVIČENÍ

127YUZM Územní management, 3+2, zk

vyučující: Ing. Václav Jetel, Ph.D. - přednášky, Ing. arch. Karin Dvořáková, Ing. Jan Cihlář - cvičení

  K 11 127 Katedra urbanismu a územního plánování

 

letní semestr 2020/2021

individuálně

 

Témata výuky

1 – cvičení (KD). Zadání urbanistické studie.

1 – Úvodní přednáška, ústavní pořádek ČR (VJ).

 

2 – cvičení (KD). Práce v terénu. Zpracování problémového výkresu a SWOT analýzy.

2 – Obec – samosprávná působnost, přenesená působnost (VJ).

 

3 – cvičení (KD). Konzultace průzkumů a rozborů. Zadání urbanistického návrhu.

3 – Hl. m. Praha, kraje - samosprávná působnost, přenesená působnost (VJ).

 

4 – cvičení (KD). Konzultace, zadání rešerší.

4 – Daňová soustava ČR – přímé a nepřímé daně, rozpočtové určení daní (VJ).

 

5 – cvičení (KD). Konzultace, prezentace rešerší.

5 – Veřejné rozpočty – státní rozpočet, rozpočty obcí a krajů, státní fondy, EU (VJ).

 

6 – cvičení (KD). Procházka po Dejvicích zaměřená na techniku stavby měst.

6 – Příjmy veřejných rozpočtů – hospodářská činnost, místní poplatky, správní poplatky (VJ).

 

7 – cvičení (KD). Povinná prezentace rozpracovanosti 30.3.2021 – průzkumů, rozborů a konceptu návrhu.

7 – Výdaje veřejných rozpočtů, zadluženost (VJ).

 

8 – cvičení (KD). Exkurze na střechu budovy A Fsv. Zadání regulačního výkresu.

8 – Obec – veřejné služby I. – veřejný pořádek (obecní policie, IZS ad.) (VJ).

 

9 – cvičení (KD). Simulace projednávání s ing. Cihlářem, konzultace.

9 – Obec – veřejné služby II. – školství (VJ).

 

10 – cvičení (KD). Procházka po Dejvicích na téma urbanistická kompozice.

10 – Obec – veřejné služby III. – sociální péče a zdravotnictví (VJ).

 

11 – cvičení (KD). Zásady tvorby prostorového ověření návrhu. Pojetí a tvorba posterů.

 11 – Obec – veřejné služby IV. – podpora bydlení, životní prostředí, kultura, doprava, technické vybavení území ad. (VJ).

 

12 – cvičení (KD). Závěrečná povinná prezentace s odevzdáním projektu.

12 – Shrnutí, prezentace, zk. předtermín (VJ).

 

PODMÍNKY KE ZKOUŠCE:

Odevzdaná Urbanistická studie (konzultace: Ing. arch. Karin Dvořáková) a Seminární práce (konzultace: Ing. Jan Cihlář)

do 11. 5. 2021 12:00 - obsah: viz KE STAŽENÍ

PRŮBĚH ZKOUŠKY:

TEST + ÚSTNÍ (pro variantu distanční i kontaktní)