Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Seminář z územního plánování (127YSUP)

Studijní programy: Architektura a stavitelství
Obory: Architektura a stavitelství
Semestry: Letní semestr
Vyučující: Dušana Andrášová, František Brynda, Jan Mužík, Ondřej Madar, Petr Durdík, Vojtěch Kořalka
Odkaz: Stránka předmětu na webu fakulty »

Předmět rozšiřuje výuku předmětu YUR3 v oblasti územního plánování a prověřuje praktickou stránku používání zaběhnutých územně plánovacích postupů od analýzy území a stanovení problémů k řešení po jednoduchý urbanistický návrh převedený do regulace území. Studenti prokážou schopnost samostatné práce při průzkumu a návrhu řešení ve vybraném území s tím, že během semestru prokáží schopnost samostudia a prezentace vybrané problematiky před ostatními studenty.

Zápočet z předmětu nahrazuje seminární práci z předmětu YUR3

 

Informace o předmětu v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2020 vč. informací o způsobu výuky a ukončení předmětu v případě distančního studia jsou dostupné pro přihlášené studenty v prostředí MS Teams, kde bude také v případě distanční výuky probíhat výuka.