Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Brownfieldy a veřejnost v menších sídlech

Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.
Brownfieldy a veřejnost v menších sídlech. In: Člověk, stavba a územní plánování IV. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2010). Str. 14-23. ISBN: ISBN 978-80-01-04538-1

Český abstrakt

Zpracovatelé územních studií brownfields při pochozích průzkumech v terénu stále narážejí na nízkou znalost problematiky v řadách místního obyvatelstva. Aby se situace výrazněji zlepšila, je nutné klást větší důraz na osvětu místního obyvatelstva. Lépe informovaní obyvatelé usnadní nejen vlastní zpracovatelskou činnost (zkrátí dobu průzkumů), ale pravděpodobně i zvýší procento úspěšných revitalizací brownfieldů. Tento stav povede k celkovému zlepšení stavu problematiky brownfieldů z ekonomického i environmentálního hlediska

English abstract

During the field survay processors of the brownfields study are hinting about low knowledge of the brownfield´s issue in the bank of general publics. It is necessary do the better education of adults and children to repair the brownfields issue. Better informed publics will do easier proces of madeing brownfields studies (the time needed for field survay will be shorted) and maybe there are more percents of successfull brownfields revitalizations. This situation lead to the complex repair of the brownfield issue from economic and environmental point of view.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail