Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Brownfields v územním plánování

Ing. Jana Hořická
Brownfields v územním plánování. In: Člověk, stavba a územní plánování IV. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2010). Str. 31-36. ISBN: ISBN 978-80-01-04538-1

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou revitalizací brownfields v kontextu územního plánování. Jsou zde popsány možnosti územního plánování v rámci stávajícího legislativního využívanými a i příklady prostředí; zmíněny příklady znehodnocenými územími v připravovaných územních plánech zahraničních opomíjeným otázkám, které souvisí s brownfields a rozvojem města. s nedostatečně jsou zacházení přístupů. V neposlední řadě je věnována pozornost

English abstract

The contribution deals with brownfields revitalization issue in perspective of town planning. Potential of town planning within currant legislation scope is described; examples of treatment of under-used and devalued areas in upcoming city plans are mentioned as well as foreign approach examples. Last but not least, the attention is paid to neglected issues that relates to brownfields and urban development.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail