Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Možnosti pro nové využití historických staveb

Ing. Lubor Kalousek, Ing. Martin Klempíř, Ing. Ondřej Hnilica
Možnosti pro nové využití historických staveb. In: Člověk, stavba a územní plánování IV. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2010). Str. 37-46. ISBN: ISBN 978-80-01-04538-1

Český abstrakt

V dnešní době se jeví jako významná problematika nové využití historických objektů. Stojí zde proti sobě protichůdné tendence. Z nichž jednou je snaha památkové péče o maximální míru autenticity a k ní přiměřené kulturní okolí, a na druhé straně dravá společenská poptávka trhu po atraktivních destinacích. S tímto souvisí navrhované způsoby řešení sanací a rekonstrukcí těchto staveb. Jedná se o adekvátní návrh z hlediska mikroklimatu či stavebně vlhkostního standardu konstrukcí. Jako podstatu vidíme zamyšlení se nad možnými důsledky těchto provedených opatření na sanované konstrukce a celkové funkčnosti objektu. Tyto příklady chceme demonstrovat na objektech jakými jsou například brněnská Vaňkovka, či bývalý Pálffyovský kaštiel v Malackách.

English abstract

A new use of historical buildings is significant in the present. There are opposing tendencies, one of which is the cultural preservation pursuit of a maximum authenticity degree and the appropriate cultural surroundings but, on the other hand, a fierce societal demand of the market for attractive destinations. In connection with that we suggest solutions for these buildings redevelopment and reconstruction. It is an adequate proposal from the point of view of the microclimate or the construction humidity standard. The base is considering possible consequences of these measures for redeveloped constructions and general object functionalities. These examples are to be demonstrated on objects such as Vaňkovka in Brno or the Pálffy Palace in Malacky.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail