Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Rekultivace důlních brownfieldů a jejich dopad na stávající sídla

Ing. Martin Havlice
Rekultivace důlních brownfieldů a jejich dopad na stávající sídla. In: Člověk, stavba a územní plánování IV. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2010). Str. 47-54. ISBN: ISBN 978-80-01-04538-1

Český abstrakt

Příspěvek stručným způsobem informuje o současných koncepcích rekultivací důlních brownfieldů zejména v Ústeckém kraji. Ve studiích a projektech budoucího využití území zbytkových jam povrchových uhelných lomů převažují hydrické způsoby rekultivace. Jejich provedení zásadním způsobem změní    zejména hydrogeologické a odtokové poměry území. Okolní města a obce se často nachází v bezprostřední blízkosti hrany lomu. Očekávaný vzestup hladiny podzemní vody a změna odtokových poměrů bude ovlivňovat stávající zástavbu realizovanou v dlouhodobě odvodněných základových poměrech. Příspěvek dále zmiňuje konkrétní případ města Duchcova.

English abstract

This article gives short information about open coal mine contemporary rehabilitation concepts especially in “Ústecký” department. Actual strategies and concepts of future land use prefer a hydric revitalization. Significant change of hydrogeology and flow conditions may cause raising level of groundwater in large area. Surroundings cities and municipalities are often located close to the edge of coal pit mine. The expected increase of groundwater level and change flow conditions will affect existing built-up areas, which were realized in long-time drainage foundation conditions. Duchcov city example is present there.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail