Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Čitelnost historické urbanistické stopy v půdorysu obce Bratronice na Kladensku

Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Čitelnost historické urbanistické stopy v půdorysu obce Bratronice na Kladensku. In: Člověk, stavba a územní plánování IV. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2010). Str. 84-93. ISBN: ISBN 978-80-01-04538-1

Český abstrakt

Bratronice patří do skupiny obcí bývalého Rakovnického okresu s identifikovanou gotickou parcelací a stanoveným pravděpodobným zakládacím modulem. Na podkladě katastrálních map lze sledovat, jak se původně pravidelný půdorys obce s dlouhým a úzkým návesním obdélníkem v jeho centru za posledních 150 let deformoval. Přesto je způsob vrcholně středověké parcelace v půdorysu obce dodnes dobře čitelný a místy zcela dochovaný.

English abstract

Bratronice belongs to a group of municipalities in the former district Rakovnik with identified Gothic plots and established probable founding module. On the basis of cadastral maps you can see how the village - originally regular planned with a long and narrow village green rectangle in its center - was over the last 150 years distorted. Yet the way the original High Middle Ages in the plot plan of the village is still readable and in places completely preserved.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail