Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Vliv suburbanizace na území České republiky

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.
Vliv suburbanizace na území České republiky. In: Člověk, stavba a územní plánování V. Fakulta stavební ČVUT v Praze (2011). Str. 24-33. ISBN: ISBN 978-80-01-04753-8

Český abstrakt

Analýza vlivů suburbanizace na území je důležitá nejen jako argumentace pro odmítnutí těchto jevů, ale především pro možnost definování určitých hledisek, která by měla být při plánování rozvoje území povinně sledována a současně direktivně prosazováno komplexní řešení k dosažení konsenzu mezi jednotlivými subjekty a hledisky. Posouzení rozvoje území musí být provedeno komplexně, ze všech známých hledisek a s přihlédnutím k originálním charakteristikám sídla. Jde o komplexní a koncepční uvažování v souvislostech na základě rozboru historických, kulturních, sociálních, ekonomických, environmentálních, estetických, urbanistických, architektonických, prostorových, funkčních a dalších podmínek. Profese architekta – urbanisty navíc zahrnuje složky, které jen obtížně lze vložit do vzorce (např. genius loci, estetická kvalita prostředí, mentální mapy apod.).

English abstract

Analysis of the effects of urbanization on the territory is important not only as an argument for the rejection of these phenomena, but also for the possibility of defining certain aspects that should be considered to achieve a consensus between different actors and viewpoints. Assessment of the development shall be carried out comprehensively, of all known factors and taking into account the characteristics of the original settlement. It is a comprehensive and strategic thinking in the context of an analysis of historical, cultural, social, economic, environmental, aesthetic, urban, architectural, spatial, functional and other conditions. The profession of an architect - urban planner contains additional components that are difficult to insert the formula (such as the genius loci, the aesthetic quality of the environment, mental maps, etc.).

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail