Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Modely územného rastu miest ako východisko k hľadaniu nových princípov fromovania krajiny v polohe mestského okraja

Ing. Eva Dvončová
Modely územného rastu miest ako východisko k hľadaniu nových princípov fromovania krajiny v polohe mestského okraja. In: Člověk, stavba a územní plánování V. Fakulta stavební ČVUT v Praze (2011). Str. 34-45. ISBN: ISBN 978-80-01-04753-8

Český abstrakt

Kým v minulosti bolo mesto v krajine jasne vymedzené hradbou opevnenia súčasné mestá sa vďaka rozvoju dopravy a informačných technológií voľne rozpínajú a zóna vplyvu miest vzďaľuje od historických centier. Tradičné opatrenia vedú k budovaniu nových hradieb, ktorých cieľom je chrániť nezastavané časti krajiny pred neustálym územným rastom miest a jeho vplyvmi. Skúsenosti z krajín kde sú uplatňované reštriktívne opatrenia preukázali, že urbanizačný tlak je príliš silný a zelené hradby ho nedokážu zastaviť. Ak je bezprostredné okolie zastavaného územia chránené je v procese postupujúcej urbanizácie jednoducho preskočené. Alternatívne riešenia prinášajú modely priestorového usporiadania a plošného rastu miest, ktoré na základe rešpektovania procesov prebiehajúcich v území previazaných systémov. Príspevok prináša prehľad modelov usporiadania zastavanej a nezastavanej krajiny ako východiska hľadanie nových princípov formovania smerujú k tvorbe mestského okraja.

English abstract

While in the past city has been clearly delimitated by the ramparts today`s cities are due to advances in transportation and information technologies expanding without restraint. Their influence is straggling away from the historic centres. Traditional steps lead to building-up new ramparts with an aim to protect non-built-up land from continuous city`s spatial growth and its effects. Experiences form the countries where enforcing restrictive steps are being used have proven that the pressure of urbanization is too strong and the green ramparts are not able to hold it back. When the area adjacent to the built-up land is protected urbanization just steps over it. Models of city`s space arrangement and areal growth bring alternative solutions leading to design of linked systems on the basis of respecting processes of the landscape. The paper brings an overview of the organization models of built-up and non-built-up land as a basis for searching for new principles of designing the urban fringe.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail