Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Rezidenčná suburbanizácia a jej odraz vo vidieckych sídlach ležiacich v zázemí mesta Bratislavy

Ing. arch. Alžbeta Sopirová, Ph.D.
Rezidenčná suburbanizácia a jej odraz vo vidieckych sídlach ležiacich v zázemí mesta Bratislavy. In: Člověk, stavba a územní plánování V. Fakulta stavební ČVUT v Praze (2011). Str. 57-65. ISBN: ISBN 978-80-01-04753-8

Český abstrakt

Nástup vidieckych sídiel a do voľnej krajiny. Priestor vidieckych sídiel je obsadzovaný investičnými suburbanizácie spôsobil extenzívne prerastanie mesta do okolitých aktivitami, ktoré prebiehajú buď cieľavedome, so urbanistickej štruktúry, alebo bez odborného usmernenia, s možnými deformačnými dôsledkami na ich základnú urbanistickú koncepciu. Príspevok sa snaží postihnúť zhodnotením dynamiku špecifických územných zmien a konfliktov, ktorými jednotlivé typy vidieckych sídiel prechádzajú a dopad týchto zmien na urbánny priestor obce.

English abstract

The recent development of sub-urbanization caused an extensive increase of towns into neighbouring rural habitations and free nature. The territory of rural habitations is submitted to investment activities running either as aided, with assessment of the urbanistic structure available, or without specialized goals, however, with possible consequences on their basis urbanistic backgrounds. The contribution concerns the dynamics of specific territorial changes and even conflicts thus appearing as well as the impact of above changes on the urban appearance of rural habitations

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail