Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Obytné štruktúry vysokej hustoty

Ing.arch. Zuzana Gladičová
Obytné štruktúry vysokej hustoty. In: Člověk, stavba a územní plánování V. Fakulta stavební ČVUT v Praze (2011). Str. 72-81. ISBN: ISBN 978-80-01-04753-8

Český abstrakt

Urbanizačný proces je dynamický a mal by reagovať na potreby spoločnosti. Počas jej vývoja sa aktuálne témy urbanizmu ako skúmanie hustoty urbánnych štruktúr a jej zmien sa spájajú s otázkou vývoja ceny pozemkov. Extenzívny rozvoj miest, ktorý viedol k rozrastaniu miest a vzniku „urban sprawl“ sa prehodnocuje a namiesto neho sa čím ďalej tým, viac pristupuje k zahusťovaniu existujúcich štruktúr. Vysoká hustota obytných štruktúr je menej náročná na infraštruktúru, dopravu a občiansku vybavenosť. Okrem ekonomických a ekologických tendencií sa v súčasnosti dáva do popredia sociálny koncept. Udržateľný rozvoj miest vedie k zahusťovaniu mestských štruktúr, čo vedie k vzniku tzv. kompaktných miest. Bývanie ako jedna z hlavných funkcií mesta tvorí zvyčajne 60 až 70% mesta. Zvyšujúci sa počet mestského obyvateľstva sústavne núti zvyšovať počet bytov a ich kvalitu. Tento článok sa zameriava na aktuálne trendy v bývaní, princípy urdžateľného rozvoja miest a výnimočné sociálne koncepty, ktoré boli doposiaľ vytvorené. Okrem toho definuje aktuálnu situáciu na Slovensku a jej možný vývoj.

English abstract

Urban development is a very dynamic process which should react to the needs of society. There is a strong connection between housing density and land price. In the past, extensive town development led the city to spread into the landscape and this expansion resulted in the so-called “urban sprawl” phenomenon. Nowadays this process stopped, and the densification of urban structure is a tool for city organism improvement. Higher-density residential development requires less extensive infrastructure networks which does the sprawl. Besides economic or ecologic point of view, the current trend is to focus on social concept. Sustainable city development leads to densification of the city. This process forms compact cities. Housing as a main city function represents 60 – 70% of a city. The increasing number of people living in cities is reflected in building or creating more flats within the city. This article focuses on current trends in housing development, principles of sustainable development within the city and social concepts applied around the world. As well describes current situation housing in Slovakia and future development strategy.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail