Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Vplyv rozvoja nábrežných zón na štruktúru verejných priestorov miest

Ing. arch. Kamila Gejdošová
Vplyv rozvoja nábrežných zón na štruktúru verejných priestorov miest. In: Člověk, stavba a územní plánování V. Fakulta stavební ČVUT v Praze (2011). Str. 328-336. ISBN: ISBN 978-80-01-04753-8

Český abstrakt

Vzťah sídla a rieky nadobúdal počas histórie rôzne formy. Obdobie „odvracania sa“ outline of the town. Therefore, today’s newfound interest in mestskej štruktúry od rieky a nábreží sa nielen podpísalo na štruktúre a kompozícii nábrežných priestorov, ale záporne ovplyvnilo i celú kompozičnú osnovu sídla. Znovuobjavenie kvalít tohto územia má z toho dôvodu pozitívny dopad na formovanie, resp. doformovanie vnútornej štruktúry mesta, t.j. i ťažiskových verejných priestorov. Aj na Slovensku badať trend zapojenia vodného toku do organizmu sídla. Napriek tomu slovenské mestá na/pri rieke v súčasnej nevyužívajú kompozičný ani štrukturálny potenciál tohto vodného elementu pri dobe ešte stále dostatočne obnove svojich verejných priestorov. V príspevku predstavujem okrem iných i príklady vybraných verejných priestorov v slovenských mestách a pokúšam sa určiť ich význam z hľadiska zabezpečenia plnohodnotného priestorového prepojenia vnútorného mesta a nábrežia.

English abstract

The period in which towns „turned away their faces“ from rivers had an impact not only on the embankment itself, it also negatively influenced the whole compositional outline of the town. Therefore, today’s newfound interest in embankments may have a great positive outcome - the re-formation of the downtown’s spatial structure. In this paper I present among other examples of public spaces in Slovak towns and I try to determine if they are suitable for providing a full-value spatial cross-link between an inner urban structure and a river.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail