Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Inkluzivní mobilita handicapovaných osob

Ing. Petr Šika
Inkluzivní mobilita handicapovaných osob. In: Člověk, stavba a územní plánování V. Fakulta stavební ČVUT v Praze (2011). Str. 337-342. ISBN: ISBN 978-80-01-04753-8

Český abstrakt

Bezbariérové životní prostředí vytváří podmínky úspěšné integrace handicapovaných osob do běžného života. Tvorba přístupného prostředí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je podporována veřejnými i privátními dotacemi. Inkluzivní mobilita handicapovaných osob na veřejných prostranstvích a v budovách občanského vybavení byla na katedře fyzioterapie a ergoterapie Západočeské univerzity v Plzni předmětem studentské analýzy přístupnosti budov obecních úřadů.

English abstract

Barrier free environment creates the conditions for successful integration of disabled persons into normal life. Creating an accessible environment for people with reduced mobility is supported by both public and private grants. Inclusive mobility of disabled persons in public places and buildings to public facilities was in physiotherapy and occupational therapy department of the University of West Bohemia subject of student accessibility analysis of municipal building authorities.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail