Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Dočasné plochy zelene ako súčasť verejných priestorov

Ing. Jana Adamková
Dočasné plochy zelene ako súčasť verejných priestorov . In: Člověk, stavba a územní plánování VI. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2012). Str. 6-10. ISBN: ISBN 978-80-01-05025-5

Český abstrakt

Prechod od industriálnej spoločnosti k postindustriálnej sa premieta do charakteru miest, mení sa ich priestorové usporiadanie. Ako najvýraznejší problém súčasných postindustriálnych miest sa javí vyľudňovanie centrálnych častí, voľné nehnuteľnosti, nárast počtu prázdnych pozemkov po asanovaných objektoch. Na druhej strane, zvyšujúce sa množstvo voľných priestorov poskytuje nové možnosti pre dlhodobý rozvoj zelene, integráciu ekologických systémov, prepojenie mesta s krajinou. Rozvoj zelených pl ch m že byť stratégiou na podporu pozitívneho obrazu aj v podmienkach zmršťujúceho sa mesta, sp sobených fragmentáciou a perforáciou mestskej štruktúry. Príspevok sa zameriava na dočasné plochy zelene, ktoré aj napriek nízkym nákladom na vybudovanie a následnú údržbu, majú veľký význam pri dynamizácií systému zelene, ktorý m že efektívnejšie reagovať na potreby užívateľov verejných priestorov.

English abstract

Transition from industrial to postindustrial society is reflected in the character of cities, their spatial configuration is changing. Depopulation of city centers, empty estate and increasing amount of vacant plots seem as main problem of current post- industrial cities. On the other hand, increasing number of empty sites is providing new possibilities for long-term green development, integration of eco-systems, reconnection between landscape and city. The development of green spaces could be a strategy to promote a positive image in the terms of shriknig citiy, which are caused by fragmentation and perforation of urban fabric. Paper is aimed on temporary green spaces, which despite of low costs of construction and subsequent maintenance, have great importance for the dynamism of the system of greenery, which can effectively reflect the needs of users of public spaces.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail