Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Haldy na území města Doněck: městotvorná kompoziční a estetická role

Ing. arch. Alina Altukhova
Haldy na území města Doněck: městotvorná kompoziční a estetická role. In: Člověk, stavba a územní plánování VI. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2012). Str. 11-17. ISBN: ISBN 978-80-01-05025-5

Český abstrakt

Tento článek je věnován urbanistické a vizuálně-krajinářské analýze území města Doněck s cílem identifikace urbanisticko-kompoziční a estetické role hald ve městě (haldy, nazývané „terrikony“, jsou odvaly hornin – umělé kopce, které se objevily po těžbě uhlí). Hlavní pozornost je věnována roli historických předpokladů vzniku města a urbanistickým etapám jeho vývoje během formování moderního městského prostředí a také prostorově-kompozičním vazbám a architektonickým dominantám ve vizuální scéně města. V článku také jde o povahu vnímání městské krajiny a na význam sociální a ekonomické hodnoty hald jako post-průmyslových území s perspektivou jejich dalšího využití ve struktuře města.

English abstract

The present article is devoted to analysis of town-planning, visual and landscape state of the Donetsk city area in order to identify city-forming composition and aesthetic role of slag heaps in the city (slag heaps, called "terrikony" are montons – an artificial embankments, which emerged after the extraction of coal). The special attention is given to the role of historical preconditions of emergence and town- planning stages in the formation of modern urban environment, as well as spatial and compositional connections and architectural dominants in a visual scene of the cit. Nature of perception of a city landscape is also considered. The article emphasizes on the importance of social and economic value of slag heaps as the post-industrial areas with prospect of their further use for city structure.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail