Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Soukromý a veřejný prostor v zahradní čtvrti Letná, Zlín

Ing. Eva Bártková, DiS.
Soukromý a veřejný prostor v zahradní čtvrti Letná, Zlín. In: Člověk, stavba a územní plánování VI. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2012). Str. 18-25. ISBN: ISBN 978-80-01-05025-5

Český abstrakt

Historická dynamika vztahu soukromého a veřejného prostoru v České republice prochází od roku 1989 významnou proměnou, která reaguje na transformaci celé české společnosti v ekonomické, sociální a kulturní oblasti. Příspěvek se zabývá vztahem soukromého a veřejného prostoru ve zlínské čtvrti Letná. Celá čtvrť vznikala z konceptu zahradního města a nabízí zajímavý příklad historického vývoje rezidenčního typu zástavby. Prvotní baťovská funkce čtvrti, která vycházela z určitého typu společnosti a životního stylu obyvatel, byla překryta socialistickou funkcí čtvrti ve společnosti s centrálně plánovanou ekonomikou a odlišným životním stylem, a konečně třetí pozdně kapitalistická funkce čtvrti reaguje na současnou dynamiku společnosti. Jedinečnost celého komplexu, provázanost s celkovým okolím města si zasluhuje udržet původní koncept a zachovat atmosféru čtvrti. Aby k tomu mohlo dojít, musí se vyvážit dva protikladné zájmy: zájem veřejný, reprezentovaný městem, odborníky a zájem soukromý, obyvatel a jejich potřeb.

English abstract

The historical dynamic of the relationship between private and public spaces in the Czech Republic has undergone significant changes since 1989. This reflects a transformation of society as a whole: economically, socially and culturally. This conference paper deals with the relationship between private and public spaces in the Letná district of the city of Zlín. The entire district was planned in accordance with the concept of a “garden city” and it offers an interesting example of the historical development of house construction. The initial function of the district in the Bata era – when it was linked to a specific type of society and residential lifestyle – was replaced with a socialist centrallyplanned economy. Finally the third, latecapitalistic function of the district represents a reaction to the current social dynamic. Owing to the residential complex's uniqueness and interconnectedness with the city centre and surrounding countryside, it would be highly appropriate to preserve the original concept and the specific atmosphere of the district. This is possible only if the two opposite interests are kept in balance. The public interest, which is represented by the municipal council and experts, and the private interest, which is represented by residents and their needs.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail