Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Tvorba máp v prostredí GIS – mapa zosuvov

Mgr. Lenka Petrýdesová, Mgr. Martin Dunčko
Tvorba máp v prostredí GIS – mapa zosuvov. In: Člověk, stavba a územní plánování VI. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2012). Str. 35-39. ISBN: ISBN 978-80-01-05025-5

Český abstrakt

V súčasnej dobe je už problematika hodnotenia zosuvného hazardu a zostavovanie mapových podkladov v digitálnej forme na pomerne vysokej odbornej a technickej úrovni rovnako vo svete ako aj na Slovensku. Predkladanou problematikou sa zaoberá nielen pomerne veľké množstvo geovedných disciplín, ale aj poisťovne, spoločenské a miestne úrady. Hodnotenie zosuvného hazardu úzko súvisí s nástupom výpočtovej techniky, predovšetkým tiež s vývojom špecializovaných softvérov (napr. ArcGIS, Q-GIS, MatLab a iné).

English abstract

Currently there is no issue of landslide hazard assessment and compilation of maps in digital form at a relatively high level of technical and professional world as well as in Slovakia. Forward by the issue is addressed not only relatively large number of geoscience disciplines, but also insurance companies, community and local authorities. Evaluation of landslide hazard is closely related to the onset of computer technology, especially also with the development of specialized software (e.g. ArcGIS, Q -GIS, MatLab, and others).

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail